Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Nätkoder

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Arbetet med EU:s så kallade nätkoder - Framework guidelines and network codes - har pågått sedan 2009. Syftet är att skapa ett gemensamt regelverk för el- respektive gasmarknaden, och på så sätt underlätta överföring och handel mellan länder och över gränserna. Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag jobbar aktivt med frågan, bland annat genom sina tre arbetsgrupper.

 Arbetet med EU-gemensamma nätkoder (nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) har pågått sedan 2009. Genom ett harmoniserat regelverk är syftet att skapa likvärdiga förutsättningar på energimarknaderna för el och naturgas inom Norden och Europa. Regelverket kommer att påverka svenska elproducenter, elnätsföretag, elhandlare och tillverkare av utrustning, liksom energikonsumenter.

Energiföretagen Sverige är i grunden positiv till en mer öppen, flexibel och fri elmarknad. Vi har under en längre tid arbetat aktivt på flera fronter och i flera konstellationer för att påverka nätkodsarbetet i denna riktning. En viktig fråga som vi drivit är att de krav som ställs på elmarknadens aktörer ska vara funktionella, snarare än strikt tekniska. Det finns annars en stor risk för överreglering och krav på onödiga investeringar.

Ei:s uppdrag

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag av regeringen att sammanfatta innebörden för varje framtagen nätföreskrift och kommissionsriktlinje.

I sammanfattningen ska en analys av vad den kan förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer inkluderas. Sammanfattningen ska också innehålla en bedömning av vad möjliga avsteg från nätkoden kan innebära.

Rapportering om respektive nätföreskrift eller kommissionsriktlinje ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast i samband med att ACER överlämnar sitt yttrande om nätföreskriften eller kommissionsriktlinjen kan antas eller inte till kommissionen. Läs mer om Ei:s arbete.

Viktigt med branschens synpunkter

För att kunna få ta del av svenska intressenters synpunkter på framtagna nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer bjuder Ei  kontinuerligt in till samråd där Ei informerar om nätföreskriften eller kommissionsriktlinjen och intressenter få möjlighet att lämna sina synpunkter. Synpunkter kan också skickas skriftligen till myndigheten.

Läs mer hos Ei om status i det pågående arbetet för respektive nätkod och riktlinje.

Ei:s rapport om behov av kompletterande lagstiftning.

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Pettersson

Ansvarig elnät
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 49
E-post: anders.pettersson@energiforetagen.se