Rubrik och ingress till innehållet på sidan

4. Aktuell lag och standard som berör Anslutning, Mätning och Installation

Huvudinnehåll

Nedan angivna standarder ingår inte i handboken men är ett urval som varje handläggare av anslutnings-, mätnings- och installationsärenden rekommenderas ha tillgång till i sitt arbete.

Nyhet! Rabatt på standarder från SEK Svensk Elstandard

Som AMI-licenstagare får du 30% rabatt på de standarder och handböcker som listas nedan när du beställer via SEK Svensk elstandards webbshop. Vid beställning uppger du rabattkod ”AMISE30”.

OBS! Koden gäller enbart dig som står på licensen. SEK förbehåller sig rätten att efterfakturera mellanskillnaden om koden använts av en person som inte har AMI-licens.

Standarder revideras med jämna mellanrum och förses då med ett nytt utgåvenummer efter standardbeteckningen. Som handläggare bör man kontrollera vilken utgåva som är den gällande vid användartillfället. Säkrast gör du detta genom att kontakta SEK Svensk Elstandard eller gå in på deras standardförteckning på www.elstandard.se. Standarder kan även köpas via EIO:s hemsida.

Standarder, handböcker och författningar:

Beteckning   

Titel

AMI

EIO

SEK

SFS 2009:22 Starkströmsförordning                                           AMI - -
ELSÄK-FS 2008:1
ELSÄK-FS 2010:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, upphäver ELSÄK-FS 2004:1, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1 AMI - -
ELSÄK-FS 2008:2
ELSÄK-FS 2010:2
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2 AMI - -
ELSÄK-FS 2008:3
ELSÄK-FS 2010:3
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, ändrad genom ELSÄK-FS 2010:3 AMI - -

ELSÄK-FS 2012:1

Förordningsmotiv
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar; beslutade den 11 maj 2012.  I - -

EIFS 2013:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter
och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet
AI - -
STAFS 2006:4 Om mätinstrument  AM - -
STAFS 2006:7 Om mätare för aktiv elenergi  AM - -
STAFS 2009:8 Om mätsystem för mätning av överförd el AM - -
STAFS 2009:9 Om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi  M - -
STAFS 2010:14 37 SWEDACS föreskrifter och allmänna råd för år 2011 om tillsynsavgifter för mätare för aktiv elenergi   - -
SS 421 01 01 Starkströmsanläggningar med högre nominell spänning än 1 kV AC (Gäller ej fr om 2013-11-01. Ersätts av SS-EN 50522 och SS-EN 61936-1)                                   
A

EIO

SEK

SS-EN 50522 Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Jordning A EIO SEK
SS-EN 61936-1 Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC - Del 1: Allmänna fordringar A EIO SEK
SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el och teleinstallationer. (Utgåva 1:2014) AMI EIO SEK
SS 424 14 37  Kabelförläggning i mark A EIO SEK
SS 424 14 38  Kabelförläggning i byggnader M EIO SEK
SS 430 01 01  Mätartavlor M EIO SEK
SS 430 01 10  Mätarskåp M EIO SEK
SS 430 01 15  Mätarskåp för transformatormätning M EIO SEK
SS 436 21 01  Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning (Utgår 2015-10-01 och ersätts av SS 437 01 02) MI EIO

SEK

SS 436 21 31  Serviscentraler – Tilläggsfordringar till SS-EN 60439-1 AMI EIO SEK

SS 436 40 00

Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning

AMI EIO SEK
SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution AI EIO SEK
SS 437 01 40  Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet. (Utgår 2015-10-01 och ersätts av
SS 437 01 02)
AM EIO SEK
SS 437 01 45  Elinstallationer i byggnader – Grundläggande dimensioneringsregler. (Utgår 2015-10-01 och ersätts av SS 437 01 02) I EIO SEK
SS 437 01 46  Elinstallationer i byggnader – Uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering. (Utgår 2015-10-01 och ersätts av SS 437 01 02) I EIO SEK
SS 437 01 51  Elinstallationer i byggnader – Införing av el- och telekablar i byggnader. (Utgår 2015-10-01 och ersätts av SS 437 01 02) AM EIO SEK
SS 437 01 52  Elinstallationer i byggnader – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. (Utgår 2015-10-01 och ersätts av SS 437 01 02) AMI EIO SEK
SEK Handbok 413 Skyddsutjämning i byggnader AMI EIO SEK
SEK Handbok 415 Tillfälliga elanläggningar AMI EIO SEK
SEK Handbok 417 Ordlista - Anläggningar för överföring och distribution av el  AMI EIO SEK
SEK Handbok 418 Säkerhetsbrytare - Ett sätt att ordna säker frånskiljning  AI EIO SEK
SEK Handbok 419 Dokumentation av elanläggningar – Strukturering, dokumentation och märkning av kopplingsutrustningar och huvudledningar för lågspänning i byggnader AMI EIO SEK
SEK Handbok 431 Avbrottsfri el - UPS AI EIO SEK
SEK Handbok 435 Vägledning vid användning av lågspänningskablar  AI EIO SEK
SEK Handbok 438 SEK Handbok 438 - Högspänningshandboken - SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden  AI EIO SEK
SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna med kommentarer  AI EIO SEK
SEK Handbok 445 Överspänningar i lågspänningsnät - orsaker, förekomst och egenskaper   EIO SEK
 SEK Handbok 447 Generatoraggregat - Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat  AI EIO SEK
SEK Handbok 421  Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning AMI EIO SEK