Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.5.1 Rutiner mellan kund - elinstallatör - elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning

Huvudinnehåll

Föranmälan

Elanvändaren/kunden ska via sitt elinstallationsföretag skicka in en föranmälan, görs oftast via blankett (eller via e-post/telefon/fax) eller webbaserat system, begära en offert av sitt elnätsföretag på anläggningar som kräver ny eller ändrad servisanslutning. Förutom begärd avgiftsbestämmande säkringsstorlek ska kunden även bifoga karta/situationsplan till placering av elrum och serviscentral, eller utvändigt mätarskåp, för att kunna få svar från nätägaren om placeringen är lämplig.

Föranmälan lämnas för följande åtgärder:

 1. Bruten plombering
 2. Nedsäkring
 3. Höjning av servissäkring/mätarsäkring till max 25A
 4. Byte till 3-fas (utan servisändring)
 5. Tillfällig anslutning

För punkterna 1-4 räcker det att kunden anlitar ett installationsföretag som färdiganmäler till elnätsföretaget efter utfört arbete. Punkten 5, Tillfällig anläggning, ska föranmälas med blanketten "Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning". Med tillfällig anläggning avses de anläggningar som nämns i Svensk Standard SS 437 01 02, utgåva 1, avsnitt 4.3. Se även kapitel 3.3 i AMI.

Offert

Det bör framgå av elnätsföretagets offert att den enbart gäller under de förutsättningar som fastighetsägaren/kunden har beskrivit i offertförfrågan. Om offertförfrågan avviker väsentligt från föranmälan, som skickas in i ett senare skede, ska elnätsföretaget ha rätt att ändra offerten. Offert bör även vara giltig i max 6 månader.

Föranmälan

I enlighet med leveransbestämmelserna ALLMA 2012 ska arbete föranmälas. Se även kapitel 1.6 i AMI.

Energiföretagen Sveriges branschrekommendation angående anmälan av elinstallationsarbete, det vill säga För- och färdiganmälan:  

 • Elinstallationsarbete som kräver ny eller ändrad servis eller större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning ska anmälas skriftligt av ett elinstallationsföretag eller genom dennes försorg till nätägaren innan arbetet får påbörjas.
 • Elinstallationsarbete enligt ovan samt arbete som avser mätarsäkring eller elmätare ska skriftligen färdiganmälas av en elinstallatör eller genom dennes försorg till nätägaren. Anmälan ska innehålla ett intygande om att elinstallationsarbetet har utförts av ett elinstallationsföretag.

Elanvändaren gör detta via ett elinstallationsföretag som anmäler anläggningen via en så kallad Föranmälan till elnätsföretaget. Anmälan ska göras i god tid före anslutning, där sex veckor kan anses vara rimligt. Önskat tillkopplingsdatum ska även anges.

Vid anslutning av effektkrävande anläggningar eller anslutning där elnät saknas ska elnätsföretaget kontaktas i god tid, gärna sex månader innan anmälan, eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas om.

Efter det att kunden mottagit en offert på anslutningen ska följande installationer föranmälas till elnätsföretaget innan arbetet får påbörjas:

 • Anläggningar som kräver ny eller ändrad servis. Anmälan ska åtföljas av karta/situationsplan med förslag till placering och utförande av elrum och serviscentral, eller utvändigt mätarskåp, om detta ej har angetts i offertförfrågan. Observera: Tillfällig servis ska föranmälas med blanketten "Anslutning av Elinstallation för Tillfällig Anläggning", och behöver inte föregås av offertförfrågan. Se blanketten för Föranmälan av tillfällig anläggning här.
 • Utökning av befintliga anläggningar som medför behov av större mätarsäkring/servissäkring eller som innebär väsentlig effektökning i elanläggningen.
 • Anläggningar för elektrisk rumsuppvärmning.
  Med anläggning för elektrisk rumsuppvärmning avses elradiatorer, vatten- och luftburen elvärme, värmepump med eller utan eltillsats, golv- och takvärmeanläggning et cetera. Enstaka fast- eller stickproppsansluten elradiator behöver inte anmälas.
 • Anläggningar för elektrisk rumskylning.
 • Installation av vattenvärmare, oberoende av typ
 • Anläggningar för lokalt producerad elenergi, till exempel reservkraft, kraftvärmeanläggning, sol-, vind- och vattenkraftverk.
 • Installation av inmatningsenheter för mobila reservkraftaggregat.
 • All förändring och/eller utökning av produktionsanläggning till exempel byte av produktionsslag solcell till vindkraft eller utökning av produktionseffekt, ska föranmälas.

Föranmälan ska förutom elinstallatörens namn och kontaktuppgifter även innehålla uppgift om organisationsnummer. Blanketten tillhandahålls av elnätsägaren. Elnätsägare kan beställa blanketter med egen logotyp av Energiföretagen Sverige. Se blanketten för Föranmälan här.

Installationsmedgivande

Efter att elnätsföretaget mottagit föranmälan skickar de ett installationsmedgivande, med eller utan speciella krav för anläggningen, till elinstallatören och en kopia till kunden. Elnätsföretaget skickar även med underlag för färdiganmälan.

Ett installationsmedgivande ges för att bekräfta och intyga att elnätsföretaget har uppfattat fastighetsägaren/kunden korrekt. Den intygar även att elnätsföretaget godkänner en anslutning enligt medgivandet samt upplyser elinstallatören att denna kan påbörja installationsarbetet.

Om Föranmälan avviker väsentligt från kundens uppgifter i offertfrågan kan elnätsföretaget behöva skicka en ny offert till kunden innan installationsmedgivande ges.

Färdiganmälan

Fädiganmälan ska ske för färdigställd anläggning. Vid färdiganmälan ska anläggningen vara utförd enligt installationsmedgivandet samt intygas att mätaranordning är kopplad till rätt elanläggning och från rätt servis (så kallad tillhörighetskontroll ska vara utförd).

Färdiganmälan ska vara hos elnätsföretaget i god tid före tillkoppling. Eftersom lokala variationer förekommer bör kunden efterfråga berört elnätsföretag om tidpunkt för inlämnandet av färdiganmälan för önskat tillkopplingsdatum.

Elinstallatören ska genom underskrift på Färdiganmälan intyga att installationsarbetet är utfört enligt installationsmedgivandet och att tillhörighetskontroll är utförd. Vissa elnätsföretag accepterar För- och färdiganmälan via Internet där registrerade elinstallatörer verifieras via inloggningsförfarande, i dessa fall behövs ingen underskrift på Färdiganmälan. Se blanketten för Färdiganmälan här.

Ska flera elmätare sättas upp på samma adress i till exempel flerbostadshus ska blanketten "Bilaga till färdiganmälan, flerbostadshus" användas. Denna skickas då tillsammans med färdiganmälan till elnätsföretaget. Se blanketten för Färdiganmälan av flerbostadshus här.

Anmärkning - Första tillkoppling

Första tillkoppling av färdiganmäld anläggning till elnätsföretagets nät och idrifttagning av mätsystem ska utföras endast av elnätsföretaget. Tillkoppling får endast ske om mätsystemet är kontrollerat och uppfyller gällande krav.

Elinstallatören får inte utan nätföretagets särskilda medgivande:

 • sätta i servis- eller mätarsäkring
 • spänningssätta delar av ny anläggning som fordrar elnätsföretagets mätning

Variationer på För- och färdiganmälans blanketter förekommer mellan olika elnätsföretag då det numera även kan vara webbaserat. Kunden och elinstallatören anställd i ett elistallationsföretag kan oftast hitta elnätsföretagets gällande föranmälan via länk på elnätsföretagets hemsida, alternativt genom att kontakta elnätsföretagets kundtjänst. 

De elnätsföretag som inte tillhandahåller webbaserat För- och färdiganmälan system tillhandahåller egna blanketter eller accepterar Energiföretagen Sveriges blanketter. I största möjliga mån ska elinstallatören nyttja respektive elnätsföretags För- och färdiganmälansystem.

Elinstallatörer som är anslutna till EIO kommer att kunna erhålla Energiföretagen Sveriges blanketter på EIO:s medlemswebbsida.