Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.6 Auktorisation som elinstallatör

Huvudinnehåll

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer.

Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter (ELSÄK-FS 2017:4) om auktorisation som elinstallatör gäller från och med den
1 juli 2017.

De är en del av en total förnyelse av regelverken runt elinstallationer. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns utförliga beskrivningar om detta. 

Ansvaret för elinstallationerna är överfört på elinstallationsföretaget och hur arbetet genomförs ska finnas dokumenterat i ett egenkontrollprogram. Företaget ska även vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register.
I egenkontrollprogrammet ska minst en auktoriserad elinstallatör finnas angiven som ”installatör för regelefterlevnad”.

Systemet med För- och färdiganmälan är sedan tidigare flyttat från Elsäkerhetsverkets föreskrifter till de allmänna avtalsvillkoren, ALLMA 2012.

Energiföretagen Sveriges branschrekommendation angående anmälan av elinstallationsarbete, det vill säga För- och färdiganmälan:'

  • Elinstallationsarbete som kräver ny eller ändrad servis eller större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning ska föranmälas skriftligt av elinstallationsföretaget till elnätsföretaget innan arbetet får påbörjas.
  • Elinstallationsarbete enligt ovan samt arbete som avser mätarsäkring eller mätanordning ska skriftligen färdiganmälas av ett elinstallationsföretag till elnätsföretaget.