Rubrik och ingress till innehållet på sidan

9 Elmarknadshandboken

Huvudinnehåll

Elmarknadshandboken är en handbok och uppslagsbok som beskriver rutiner och arbetssätt på den svenska elmarknaden.

Personal som arbetar med anslutning, mätning och installationer rekommenderas att studera och använda sig av handboken i sitt arbete. Den ger en ingående beskrivning och redovisning av bland annat de rapporterings- och beräkningsrutiner som krävs för hanteringen av mätvärden. Hela handboken kan hämtas här.

De till AMI mest närliggande avsnitten är de som berör mätvärdesrapportering och leverantörsbyten.

Sedan 2003 har elbranschen, det vill säga Oberoende elhandlare, Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät, gemensamt arbetat i en organisation vars syfte har varit att utveckla rutiner och standardisera meddelandeformat inom Ediel-konceptet samt att sörja för att framtagna rutiner och format förts in i Svensk Elmarknadshandbok och Ediel-anvisningarna.

EU har tagit viktiga steg mot en alltmer gemensam marknad. Regelförändringar sker i hög takt. Förändringar omsatta i systemutveckling medför mycket höga kostnader för marknadens aktörer och därmed för elkunderna.

Branschens aktörer har efterfrågat en organisation med en starkare beslutsfunktion än tidigare. Organisationen ska säkerställa att förändringsförslag kommuniceras i branschen, att beslut fattas som branschen ställer sig bakom samt att förslagen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.