Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.1 Fastighetsleveranser med fördelningsmätning

Huvudinnehåll

Fastighetsägaren kan i princip fritt bestämma om han vill köpa nättjänst och vid leveranspunkten från elnätsföretaget och fördela kostnaderna för el, nät och skatter och sin egen administration till de berörda lägenhetsinnehavarna, baserat på lägenheternas förbrukning.

Eftersom de boende har egna avtal med både elnätsföretaget och elleverantören krävs dock att alla boende i hyreslägenheterna själva säger upp sina nät- och elavtal för att fastighetsabonnemang ska kunna komma till stånd. I bostadsrättsföreningar kan, enligt bostadsrättslagen, föreningens styrelse kollektivt säga upp avtalen om de får 2/3:s majoritet vid en föreningsstämma.

En övergång till kollektiv mätning innebär egentligen att elnätsföretaget får en större kund istället för flera småkunder. 

För kunderna i lägenheterna innebär en övergång till kollektiv mätning att de förlorar tillgången till den fria elmarknaden. Det är även ovisst hur kundens rättigheter samt konsumentskydd påverkas.

Fastighetsägaren är normalt heller ingen elleverantör och får då inte sälja el till sina hyresgäster. Fastighetsägaren får då endast fördela kostnaderna till exempel per förbrukad kWh eller en fördelning av nätkostnaderna per mätarsäkring och elkostnaderna utifrån deras kostnader per kWh.

Eftersom fastighetsnätet inte är koncessionspliktig behöver inte fastighetsägaren följa de reglerna i ellagen om timvis och månadsvis avläsning.  Även fördelningselmätarna är undantagna från den revisions- och provningsplikt som mätföreskrifterna föreskriver. Med andra ord finns inget kontrollsystem att fördelningselmätarna mäter korrekt vilket kan drabba enskild lägenhetsinnehavare.

Vid ett eventuellt elavbrott, som berättigar till avbrottsersättning från elnätsföretaget, betalas ersättning endast ut till fastighetsägaren och inte till enskild lägenhetsinnehavare.

De tre vanligaste fallen illustreras i bilden nedan.

1. Fastighetsmätning och individuell mätning

2. Fastighetsmätning (kollektivmätning) med fördelningsmätning

3. Fastighetsmätning (kollektivmätning) utan fördelningsmätning

Elnätsföretagets uppgift

Vid en övergång till fastighetsabonnemang ska elnätsföretaget demontera samtliga elmätare i lägenheterna om fastighetsägaren inte köper eller övertar dessa av elnätsföretaget. I samband med överlåtelsen bör elnätsföretaget avlägsna all märkning som har anknytning till elnätsföretaget i lägenheterna. Dessutom bör elnätsföretaget informera sina tidigare kunder att frågor om el hädanefter skall riktas till fastighetsinnehavaren.  I annat fall riskerar elnätsföretaget att även fortsättningsvis drabbas av kundsamtalen från de fastigheter som övergått till fördelningsmätning.

SWEDAC
SWEDAC har sedan januari 2012 bemyndigande att föreskriva om mätning och kontroll av elmätare såväl mätning i avräkningspunkter som för undermätning.

Innebörden av fördelningsmätning för elnätsföretag

Läs mer

Innebörden av kollektivmätning för lägenhetsinnehavare

Läs mer