Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.2.3 Interna nät

Huvudinnehåll

I förordningsmotivet, Fm 2007:1, görs en definitionen av begreppet interna nät. Det är inte ovanligt att ett område eller en byggnad där det finns ett internt nät är utarrenderat eller uthyrt. I den situationen torde det interna nätet alltid ingå i upplåtelsen. I vart fall teoretiskt kan man då möjligen hävda att områdets/husets ägare överför el för arrendatorns/hyresgästens räkning, dvs. för annans räkning. För att undanröja denna oklarhet bör man använda termen innehavare, vilket täcker såväl ägare som nyttjanderättshavare, i stället för termen ägare till ett internt nät. Nätet skall alltså anses vara ett internt nät om innehavaren av nätet överför el för egen räkning.

Denna lösning innebär inte något intrång i lokalnätsinnehavarens ensamrätt att överföra el för annans räkning. För klarhets skull bör uppmärksammas att det nu sagda endast gäller då hela det aktuella området och därmed det interna nätet upplåtits till en nyttjanderättshavare eller flera nyttjanderättshavare gemensamt.

Det är endast i detta fall som innehavaren/innehavarna överför el på det interna nätet för egen räkning. Om däremot olika delar av ett område har upplåtits till olika nyttjanderättshavare kommer den som innehar det interna nätet, som ägare eller nyttjanderättshavare, att överföra el till övriga nyttjanderättshavare, det vill säga för annans räkning.