Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.2.1 Koncessionshavarens rättigheter

Huvudinnehåll

En av nätkoncessionshavarens främsta rättigheter är att han i praktiken har ensamrätt till överföring av el för annans räkning inom sitt koncessionsområde.

Denna ensamrätt syftar till att ge nätkoncessionshavaren de ekonomiska förutsättningarna att kunna bedriva nätverksamheten på ett effektivt och riktigt sätt. Koncessionsprövningen har främst två syften.

För det första skall den säkerställa att lokalnätet är lämpligt ur allmän synpunkt, det vill säga att det byggs och utvecklas så att det får en lämplig utformning. I detta begrepp ligger bl.a. att det endast skall finnas ett lokalnät inom ett koncessionsområde. Om man tillåter att det byggs parallella lokalnät inom ett koncessionsområde leder detta till en olämplig utformning av infrastrukturen för överföring av el. Detta i sin tur kan inte anses lämpligt ur allmän synpunkt. Därför finns det bara en koncessionshavare i ett koncessionsområde. Därigenom tillförsäkras också denne nätkoncessionshavare den ovan nämnda ensamrätten.

För det andra skall den säkerställa att nätkoncessionshavaren är lämplig ur allmän synpunkt, det vill säga att han har vilja och förmåga att bedriva nätverksamheten enligt de krav som är uppställda i ellagstiftningen.