Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.2.2 Kriterier för undantag från koncessionskravet

Huvudinnehåll

Oavsett var en nätkoncessionshavare bygger och använder en ledning inom sitt koncessionsområde sker det oundvikligen med stöd av nätkoncessionen.

Frågan om undantag från koncessionskravet blir därmed bara aktuell när någon annan än nätkoncessionshavaren vill bygga och/eller använda en eller flera ledningar inom koncessionsområdet.

Som just nämnts har nätkoncessionshavaren i praktiken ensamrätt till överföring av el för annans räkning inom koncessionsområdet. Därmed blir det inte aktuellt att bevilja någon annan nätkoncession i samma område.  Andra än nätkoncessionshavaren kan därmed bara bygga och/eller använda sådana ledningar som inte kräver nätkoncession.

Vissa kriterier bör nu ställas upp för när ledningar bör vara undantagna från koncessionskravet.

Det första kriteriet är att ledningen eller ledningsnätet är ett internt nät det vill säga att innehavaren överför el för egen räkning. Någon lämplighetsprövning av utformningen av ett sådant nät behövs inte eftersom nätet i allmänhet har en begränsad omfattning och befinner sig på privat område. Inte heller behövs det någon lämplighetsprövning av innehavaren av det interna nätet eftersom denne inte kommer att bedriva nätverksamhet med därav följande skyldigheter mot andra elkunder. Ett sådant nät medför inte heller något intrång i nätkoncessionshavarens ensamrätt att överföra el för annans räkning inom koncessionsområdet.

Det andra kriteriet är att ett internt nät inte får ha alltför stor utbredning. Ett stort internt nät kan nämligen skapa svårigheter för koncessionshavaren att bygga ut sitt nät på ett rationellt sätt. Detta blir främst aktuellt om kunder inom området för det interna nätet eller bortom detta skall anslutas till lokalnätet.

Koncessionshavaren kan till exempel bli tvungen att dra sina ledningar runt ett internt nät för att ansluta kunder på andra sidan det interna nätet. Detta orsakar naturligtvis merkostnader som ytterst drabbar hela kundkollektivet.

Det tredje kriteriet är följande. De undantag från koncessionskravet som finns idag är i de flesta fall formulerade på det sättet att undantagen gäller för interna nät inom en viss angiven typ av område. En förutsättning för att man skall kunna bibehålla denna reglering och kanske utvidga den till ytterligare typer av område är att man lätt kan fastställa områdets belägenhet och utbredning. Man måste alltså lätt kunna konstatera var gränsen mellan området och övrig mark går. Området skall vara väl avgränsat.