Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.2.4 Undantagen i förordning (SFS 2013:4) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Huvudinnehåll

I förordningen anges de olika typer av interna nät som är undantagna från kravet på nätkoncession. Några av dem återfinns här nedan. För en fullständig redovisning hänvisas till själva förordningen.

A)   Internt nät som finns på eller inom byggnad, inom gårdstomt eller inhägnat område.

Begreppet gårdstomt har lett till tolkningssvårigheter, särskilt då det gäller områden med flera flerfamiljshus ägda av en och samma hyresvärd eller bostadsrättsförening. De ledningar som avsågs bli undantagna genom tidigare bestämmelser torde ha varit ledningar som försörjer uthus, förrådshus, garage, etcetera med el. Sådana ledningar bör även fortsättningsvis vara undantagna från kravet på koncession. Däremot anges i motiven till den nya förordningen att ledningar inom områden med ett större antal flerfamiljshus ägda av en och samma fastighetsägare inte bör omfattas av undantaget.

B)   Internt nät inom inhägnat område, dit allmänheten inte äger tillträde.

C)   Internt nät inom område för industrianläggning, allmän eller enskild institution samt flygplats som godkänts för allmänt nyttjande med mera.

D)   Internt nät inom område för byggarbetsplats eller annat tillfälligt arbetsställe.

E)   Internt lågspänningsnät inom jordbruksfastighet eller i vissa fall internt nät även utanför jordbruksfastighet.

F)   Internt lågspänningsnät inom området för väg, kanal eller annan vattentrafikled och som används för att tillgodose trafikens behov.

G)   Internt nät inom område för fritidsverksamhet, såsom idrottsplats, motorbana, ridhus, trav- och /eller galoppbana, parkteater, nöjespark, utomhusbad, campingplats och liknande.

H)   Internt nät inom område för båtklubb, marina, gästhamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar eller liknande anläggning.

I)    Internt nät inom en begravningsplats.

J)    Internt nät inom en handelsträdgård.

K)   Internt nät som ingår i ett telekommunikationssystem.

L)   Internt lågspänningsnät som uteslutande används för signal-, manöver- eller mätändamål.

M)  Internt nät som är avsett för driften av en belysningsanläggning.


I fråga om undantagen så gäller dessa i vissa fall även för elnät som används för överföring av el för annans räkning på interna nät. Dessa gäller för elnät på eller inom en byggnad, industrianläggning, flygplats, jordbruksfastighet, fritidsverksamhet (se punkt G ovan), samt båtklubb, marina, gästhamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar, allt under förutsättning att det finns beaktansvärda skäl: Vid den bedömningen ska hänsyn tas till dels hur överföringen påverkar den koncessionspliktiga nätverksamheten, dels kostnaderna för att ansluta de berörda elanvändarna till det koncessionspliktiga elnätet.