Rubrik och ingress till innehållet på sidan

3.5 Tekniska anvisningar för anslutning av reservkraft

Huvudinnehåll

Leveranssäkerheten i de svenska elnäten är idag hög. Den ökade användningen av elapparater inom bl a lantbruk, växthus, sjukhus och serviceinrättningar har medfört ökad känslighet för avbrott.

En helt avbrottsfri leverans är omöjlig att uppnå på rimliga villkor.

För att minska olägenheterna vid elavbrott behöver många konsumenter installera egna reservkraftaggregat. Dessa kan vara mobila och ska då anslutas via inmatningsenhet till den fasta installationen. Alternativt kan de vara fast installerade för automatisk eller manuell inkoppling vid strömavbrott. Det är angeläget att anslutning av reservkraftaggregat förbereds ordentligt och att de anordnas för säker drift. Vid drift från reservkraftaggregat ska anläggningen vara säkert skild från nätägarens nät. Med reservkraftaggregat avses även batteridriven växelriktare (UPS-anläggning). För UPS-anläggningar gäller dessa anvisningar i tillämpliga delar.

Vid användning av reservkraftaggregat för ”ö-drift”, se starkströmsföreskrifterna. För att underlätta en enhetlig bedömning av de krav som bör ställas på utförande och installation av reservkraftaggregat liksom på inmatningsenheter avsedda för reservkraftaggregat har föreliggande anvisningar utarbetats. Föreskrifter för utförande av reservkraftaggregat finns angivna i starkströmsföreskrifterna.

Här kan du ladda ner publikationen som pdf-fil.