Rubrik och ingress till innehållet på sidan

3.3 Tillfälliga elanläggningar

Huvudinnehåll

Med tillfällig elanläggning avses en elanläggning som uppförs i samband med byggnads- och anläggningsverksamhet såsom nybyggnad, ombyggnad, reparation och rivning av byggnad, väg, bro och liknande. Även som för matning av ambulerande anläggning som tivolianläggning, mötestält, utställning, försäljning, gatudekorationer och liknande och som nedmonteras efter arbetets färdigställande eller den ambulerande anläggningen avflyttning.

Normalt anses att en tillfällig anläggning inte har en längre varaktighet än ett år, därefter tas en avgift ut. 

Markmätarskåpet är en ny produkt som bland annat har fördelen att den är en permanent lösning som medger uttag av byggström.

Planering och utförande

Vägledning och regler för planering och utförande av tillfälliga elanläggningar finns i SEK handbok 415.

Kontaktperson

Vid färdiganmälan av en tillfällig servis skall uppgift lämnas till elnätsföretaget om vem som på arbetsplatsen ansvarar för den tillfälliga elanläggningens drift, tillsyn och underhåll.

Enligt SFS 2009:22 4§ och 5§ ska innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska fortlöpande kontrollera att anläggningen eller anordningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada.

3.3.1 Ambulerande elinstallationer

Vid föranmälan av ambulerande elinstallation bör intyg bifogas som bekräftar att installationen uppfyller de krav som anges i Rikspolisstyrelsens och Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt SS 436 40 00.

Rikspolisstyrelsen (RPS) utfärdar föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianläggningar. Statens räddningsverk (SRV) utfärdar föreskrifter och allmänna råd om besiktning av samlingstält. Polismyndigheten lämnar tillstånd enligt ordningslagen för tivoli, cirkus och användning av offentlig plats (samlingstält).

Besiktning av tivoli- och cirkusanläggningar etc utförs normalt vid början av varje säsong av besiktningsman som har allmän behörighet eller motsvarande kompetens. Med motsvarande kompetens avses bland annat person som är auktoriserad av Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om besiktning av tivolianläggningar