Rubrik och ingress till innehållet på sidan

2.4 Kontrollsystem för elmätare - Rikstäckande stickprov och inrapportering av felfunktioner

Huvudinnehåll

SWEDAC:s regelverk för elmätare ger utrymme för att statistiska metoder, det vill säga stickprovskontroller, får användas vid kontroll av elmätare. Stickprovskontroller är en effektiv metod att kontrollera kvaliteten hos större serier av mer eller mindre identiska objekt.

SWEDAC:s regelverk för elmätare ger utrymme för att statistiska metoder, det vill säga stickprovskontroller, får användas vid kontroll av elmätare. Stickprovskontroller är en effektiv metod att kontrollera kvaliteten hos större serier av mer eller mindre identiska objekt.Under många år har branschen genomfört gemensamma nationella stickprov av elmätare, ett arbete som bedrivs av Energiföretagen Sverige.
 
Att delta i branschens gemensamma stickprovskontroller är frivilligt. Genom kontrollerna får de elnätsföretag som deltar möjlighet att optimera användningen av sina elmätare och får en uppfattning om vilka felfunktioner som kan påverka mätningarnas korrekthet. 

Ett nationellt samarbete med stickprovskontroller medför att så kallade mätarparti kan göras stort, vilket betyder att det procentuella uttaget av elmätare blir förhållandevis litet. Det vill säga själva stickprovet berör förhållandevis få elnätsföretag, samtidigt som alla elnätsföretag som är med i kontrollsystemet kan dra nytta av resultaten.

Förutsättningar för samordnade stickprov

Branschens nationella samordnade stickprov förutsätter att elnätsföretagen redovisar sina elmätare i den gemensamma databasen ELSA (Elmätare Livslängd Statistik Analys). Det är av yttersta vikt att elnätsföretagen håller informationen om sina mätare ajour, i annat fall finns det risk för att dess elmätare inte blir kontrollerade. Då kan det bli upp till respektive elnätsföretag att utföra egna kontroller på sina elmätare. Ett elnätsföretag bör därför säkerställa att ens elmätare inte undgår det årliga stickprovsuttaget, detta görs enklast genom att årligen uppdatera informationen om sina elmätare i ELSA.

Mer information om stickprovet hittar du här.

Vad innebär en stickprovsundersökning?

Stickprovsundersökningar är ett kraftfullt verktyg för att kontrollera kvalitén hos stora partier med likadan utrustning, till exempel elmätare. Till skillnad från så kallade allprov där samtliga utrustningar provas innebär ett stickprov dock en risk att felaktiga utrustningar inte upptäcks. Denna risk kan kvantifieras och den stickprovsplan som används baseras på en internationell standard, ISO 2859 (dubbelprovtagningsplan, ”normal inspection”,  med AQL-nivå 1,5 [%]).

Tillvägagångssätt för stickprov

Samordnade stickprovundersökningarna förutsätter att elnätsföretagen redovisar sina elmätare i en gemensam databas. På initiativ av Svensk Energi har en databas, kalla...

Läs mer

Kriterier för att delta i det nationella stickprovet

För att delta i den nationella stickprovsverksamheten måste elnätsföretaget utföra vissa ålagda arbetsuppgifter. Förutom att betala den årliga stickprovsavgiften till...

Läs mer

SWEDAC:s föreskrifter

Den 30 oktober 2006 tog SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) över Energimarknadsinspektionens (EI) föreskrifts- och tillsynsansvar över...

Läs mer