Rubrik och ingress till innehållet på sidan

2.4.2 Kriterier för att delta i det nationella stickprovet

Huvudinnehåll

För att delta i den nationella stickprovsverksamheten måste elnätsföretaget utföra vissa ålagda arbetsuppgifter. Förutom att betala den årliga stickprovsavgiften till Energiföretagen Sverige måste elnätsföretaget årligen uppdatera sin mätstockfil och rapportera in denna i ELSA. Detta skall utföras under inledningen av året och hörsamma de direktiv man får av Stickprovsgruppen under året.

Efter att Stickprovsgruppen, genom statistiska metoder, har valt ut vilka elmätare som kontrolleras i respektive mätparti kan ett elnätsföretag bli ålagda att verifiera några av sina elmätare. Elnätsföretaget blir då skyldigt att utföra testen inom angivna tidsramar samt att stå för de kostnader som kontrollen innebär. Om hinder föreligger att kontrollera en elmätare, till exempel om anläggningsinnehavaren är bortrest eller vägra släppa in elnätsföretaget eller en elmätare som finns otillgänglig på lager eller är skrotad, måste elnätsföretag snarast underrätta referensgruppen om detta.

Om elnätsföretaget inte uppfyller ovanställda krav innebär detta att företaget inte kan åberopa stickprovsresultaten. Elnätsföretaget måste då på egen hand kunna visa att de lever upp till myndigheternas krav.

Kostnader för att delta i det nationella stickprovet

Kostnaden för att få medverka i det rikstäckande stickprovsurvalet skall betalas, enligt beslut i Energiföretagen Sveriges styrelse, av alla de deltagande elnätsföretagen som en extra utdebitering per lågspänningskund.

Avgiften för 2014 är 30 öre per mätpunkt och avgiften faktureras i början av året. Kommande år kan avgiften komma att revideras.

Avgiften avser att täcka kostnaderna för arbetsinsatser med register, analyser och utveckling av programvaran för databasen ELSA, samt övriga aktiviteter direkt kopplade till stickprovsverksamheten.

Elnätsföretaget är även skyldigt att stå för alla de kostnader som uppkommer vid ett eventuellt åläggande att kontrollera en, i stickprovet, utvald elmätare i sitt koncessionsområde.

SWEDAC:s tillsynsavgift

SWEDAC har sedan 2011 tagit ut en tillsynsavgift för elmätare av landets nätkoncessionsinnehavare. Denna avgift ska inte förväxlas med Energiföretagen Sveriges avgift för stickprovshanteringen.

SWEDAC granskar elnätsföretagens kvalitetssäkring dels genom att utöva tillsyn och dels genom informationsinsamling via enkäter. Det är elnätsföretagens skyldighet att svara på myndighetens enkäter och på annat sätt vara behjälpliga.

Läs mer om SWEDAC:s tillsynsarbete.