Rubrik och ingress till innehållet på sidan

2.4.3 SWEDAC:s föreskrifter

Huvudinnehåll

Den 30 oktober 2006 tog SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) över Energimarknadsinspektionens (EI) föreskrifts- och tillsynsansvar över elmätarutrustning. SWEDAC är det nationella ackrediteringsorganet och tillsynen består bland annat i att övervaka att elnätsföretagen kontrollerar sina elmätarsystem för att säkerställa att systemen mäter på ett korrekt sätt. Tillsynen ska inte förväxlas med Energimarknadsinspektionens tillsyn som avser elnätsföretagens avläsning av elkunders elmätare vid elhandlarbyten, flyttar och månadsvis avläsning och som regelras av EI:s föreskrift STEMFS 2007:5.

SWEDAC:s regelverk omfattar alla mätare och mätsystem i in- och utmatningspunkter till koncessionspliktigt nät samt i gränspunkter mellan nät med olika ägare. Det betyder att endast mätare som används av ett elnätsföretag omfattas av reglerna. Fördelningsmätare eller undermätare - sådana mätare som fördelar kostnader i exempelvis bostadsrätter eller hyresrätter – omfattas därför inte.

Elmätare omfattas av ett EG-direktiv (2004/22/EG) om mätinstrument (MID) vars tillämpningsområde är begränsat till elmätare i mätpunkter med säkringsstorlek upp till och med 63A. För övriga mätsystem gäller nationella regler.

SWEDAC:s föreskrifter som rör elmätning är:

Författning

 Beskrivning

STAFS 2006:4

Om mätinstrument  

STAFS 2006:7

Om mätare för aktiv elenergi (och STAFS 2009:12, Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:7 om elmätare)

STAFS 2009:8                  

Om mätsystem för mätning av överförd el

STAFS 2009:9

Om återkommande kontroll av mätare för aktiv
elenergi

STAFS 2010:14

Swedacs föreskrifter och allmänna råd för år 2011 om tillsynsavgifter för mätare för aktiv elenergi

 

STAFS 2009:8 kan ses som den övergripande författningen som omfattar alla mätsystem vad gäller mätvärdesregistrering. Därutöver finns i huvudsak bestämmelser om mätsystem i kategori 2 - 5 vad avser krav på delkomponenter, största tillåtna fel för mätsystemet, kontroll vid idrifttagande samt återkommande kontroll.

STAFS 2006:4 och STAFS 2006:7 är författningar som är baserade på EG-direktivet och innehåller tekniska krav på elmätare upp till och med 63 A. För att en ny elmätare ska få säljas och användas för exempelvis mätning av hushållsförbrukning måste den alltså uppfylla kraven i båda föreskrifterna. Dessa krav är gemensamma i hela EU. Medlemsstaterna får inte ställa högre krav på mätarna än vad direktivet medger.

STAFS 2009:9 tillämpas endast på elmätare i kategori 1 upp till och med 63A och innehåller bestämmelser om största tillåtna fel som en mätare får ha i drift samt hur elnätsföretagen ska säkerställa att mätaren fortsättningsvis uppfyller föreskrivna krav genom så kallad återkommande kontroll. STAFS 2009:9 är med andra ord den föreskrift som stickprovsverksamheten i första hand har att förhålla sig till.

Ackreditering för kontroll av mätare och mätsystem

Kontroller vid idrifttagande (bara kat. 2-5) samt återkommande kontroll av samtliga mätare/ mätsystem ska utföras av ackrediterade kontrollorgan. Det betyder att det företag som utför kontrollen uppfyller vissa krav med avseende på kompetens och oberoende.