Rubrik och ingress till innehållet på sidan

2.4.1 Tillvägagångssätt för stickprov

Huvudinnehåll

Samordnade stickprovundersökningarna förutsätter att elnätsföretagen redovisar sina elmätare i en gemensam databas. På initiativ av Svensk Energi har en databas, kallad ELSA (Elmätare Livslängd Statistik Analys), konstruerats för ändamålet.

Genom att rapportera in sina elmätare, till exempel genom att skicka en så kallad mätstockfil, registrerar elnätsföretagen sina elmätare som senare används för uttagen vid de nationella stickprovsundersökningarna. Elnätsföretagen ska uppdatera sin mätstockfil årligen. Notera även att SWEDAC:s föreskrifter kräver att samtliga nedtagna elmätare, oavsett orsak för nedtagning, skall dokumenteras. Dessa nedplockade elmätare kan registreras i ELSA om elnätsföretagen så önskar, i annat fall måste elnätsföretaget på egen hand sköta dokumentation av nedplockade elmätare.

En del av arbetet med Det nationella stickprovet genomförs med hjälp av entreprenör, för närvarande SP, som sköter driften av databasen ELSA och underhåller programvaran. Svensk Energi står för de direkta kontakterna med elnätsföretagen samt ansvarar för den referensgrupp, PG Stickprov, som överlag styr verksamheten. Genom statistiska metoder utser referensgruppen vilka mätartyper som skall kontrolleras från år till år.

Mätparti

Den grupp mätare som blir föremål för en stickprovsundersökning kallas mätarparti och skall vara så homogent som möjligt, det vill säga vara sammansatt av liknande mätare så att mätresultaten kan anses representativa för gruppen. Detta innebär att elmätare som ägas av olika elnätsföretag men är av samma fabrikat och typ och som tillverkats under som mest en treårsperiod och kan kontrolleras tillsammans. Startpunkten för ett mätarpartis kontrollintervall fastställs till mitten av aktuell period, det vill säga ett mätarparti bestående av elmätare tillverkade år 2011, 2012 och 2013 skall senast kontrolleras första gången 2015.

Sammansättingen av mätarpartier, samt när de skall genomgå stickprovsundersökning, avgörs av referensgruppen för stickprov.

En mätare som ingår i ett urval skall vara i driftsmässig kondition. Om en mätares mättekniska försegling är skadad eller om en mätare skadats genom yttre påverkan, får mätaren ersättas. Detta gäller också i de fall en mätare inte längre kan lokaliseras eller inte är tillgänglig. Elnätsföretaget får inte på egenhand ersätta en elmätare utan skall omgående rapportera avvikelsen till referensgruppen som sköter stickprovsuttagen. Efter att en kontrollmätning av en mätare påbörjats får mätaren inte, under några omständigheter, ersättas.

Kontrollen

Efter stickprovsuttaget ombeds ägarna (elnätsföretagen) av de elmätare som tagits ut för undersökningen att kontrollera dess strömberoende enligt nedanstående tabell. Beakta att samtliga kontroller ska utföras av ett ackrediterade kontrollorgan. Det betyder att det företag som utför kontrollen uppfyller vissa krav med avseende på kompetens och oberoende, för ytterligare information bör kontakt tas med SWEDAC.

Strömvärde
vid symmetrisk belastning

 PF
(effektfaktor)
Största tillåtna fel [%]

Elektronisk

Elektromekanisk

Imin

 1

± 5

± 5

Itr

 1± 3,5± 5

Itr          

 0,5 induktiv

10 Itr

1

 

Mätresultatet skall rapporteras till databasen ELSA inom angivna tidsramar. Det ackrediterade kontrollorganet som utfört kontrollen skall även rapporteras och kunna återges i ELSA. 

Vid påträffande av trasig display eller trasig pulsutgång, i samband med kontroll, skall detta noteras och rapporteras i mätprotokollet.

Normal tidsåtgång för att utföra kontrollmätning och rapportering är tre månader, men om tidsperioden sammanfaller med sommarsemester utökas tiden med 1½ månad.

Därefter utvärderar referensgruppen det totala resultatet för mätpartiet som därefter redovisas till de elnätsföretag som deltar i kontrollsystemet. 

Godkänt eller underkänt resultat

Kriteriet för att godkänna en mätare som blivit uttagen vid en stickprovsundersökning är att den ska uppfylla lagstiftningens gränser för högsta tillåtna mätfel i mätpunkterna enligt tabellen ovan. Mätningarna ska även ha varit utförda av ett ackrediterat kontrollorgan.

En elmätare betraktas som felaktig om den i en eller flera kontrollpunkter, enligt tabellen ovan, ligger utanför lagstiftningens felgränser.

Ett godkänt resultat av en stickprovsundersökning innebär att mätartypen kan sitta uppe ytterligare 6 år till nästa kontroll. Ett underkänt resultat innebär däremot att samtliga berörda mätare måste bytas ut inom ett år efter det att resultatet av undersökningen meddelats. Emellertid, om det på ett tillförlitligt sätt går att lokalisera och avgränsa felet i ett mätparti är det tillåtet att enbart byta ut de felaktiga mätarna. De resterande mätarna i mätpartiet bör åter kunna tas i bruk. Ett sådant förfarande ska ske i samarbete med referensgruppen för stickprov och rapporteras till SWEDAC.

Ladda ner anvisningar för stickprovet.

Inloggning till: ELSA