Rubrik och ingress till innehållet på sidan

8.3 Anmälan och övrig dokumentation

Huvudinnehåll

När ett misstänkt fall av olovlig kraftavledning upptäcks sker följande.

1. Genomförande av en egen dokumentation i den utsträckning detta är möjligt. Dokumentationen bör innehålla:

 • En redogörelse kring omständigheterna i samband med upptäckten av en olovlig kraftavledning. Till exempel tid, plats, vem som kan misstänkas för brottet etcetera.
 • Alla de iakttagelser som gjorts på platsen.
 • Daterade fotografier som beskriver hela kedjan från anslutningspunkten till belastningsobjektet samt märkskylten med effektuppgift.
 • Skiss eller ritning med en beskrivning av vad det är för ingrepp som gjorts.
 • Uppgift om eventuell skada på elnätsföretagets utrustning.
 • Uppgift om beräknad skada som åsamkats elnätsföretaget.

2. Anmälan sker till polis

Vid fall som bedöms som allvarliga ur person- eller brandsäkerhetssynpunkt bör om möjligt polis eller annan myndighet kallas till platsen.

Rättegångsförfarandet - vittne

Om åklagaren efter utredningen anser att han har tillräckligt med underlag för en fällande dom mot den misstänkte ansöker han om stämning hos tingsrätten på den person som misstänks ha utfört brottet. I stämningsansökan ska åklagaren också uppge vilka bevis han önskar åberopa. Har åklagaren uppgivit att han vill höra dig som vittne eller sakkunnig kommer du personligen att genom tingsrätten kallas till huvudförhandlingar.

Några råd till vittnen:

 • Notera noggrant var och när du ska inställa dig vid domstolen.
 • Glöm inte att skriva på och sända in delgivningsbeviset.
 • Kom i god tid till förhandlingen.
 • Får du förhinder - kontakta omedelbart domstolen.
 • Friska upp ditt minne av händelsen genom att gå igenom dina anteckningar.
 • Lyssna noga på de frågor som ställts.
 • Tala sanning och försök att efter bästa förmåga svara så klart och tydligt som möjligt.
 • Undvik att bli för teknisk i din framställning. Har fotografier och skisser åberopats i förhandlingen kan du be att få använda dessa för att åskådliggöra vad du menar.
 • Ge dig inte in på spekulationer, egna värderingar eller gissningar utan lämna enbart fakta - vad du själv har iakttagit eller hört.
 • Om du säger fel - rätta till det snabbt.

Om du av något skäl känner att du inte fritt kan berätta sanningen i den tilltalades närvaro kan rätten förordna att den tilltalade går ut under förhöret. Du bör i ett sådant fall i ett tidigt skede underrätta åklagaren om saken.

Skadestånd vid olovlig kraftavledning

En olovlig kraftavledning drar i många fall med sig en hel rad olika kostnader för elnätsföretaget. Dessa kostnader ska noggrant bokföras och specificeras, eftersom möjlighet finns att få dessa ersatta av den som utfört gärningen.
Kravet på ersättning, som i brottmålssammanhang kallas för enskilt anspråk ska framföras i rätten vid huvudförhandlingen. Åklagaren är i princip skyldig att i brottmålet föra elnätsföretagets talan om enskilt anspråk. Det är därför av vikt att elnätsföretaget lämnar ett så fullständigt och tydligt underlag som möjligt till åklagaren med en specificering av de olika kostnader som föreligger.
Bestrider den åtalade det enskilda anspråket och om underlaget är bristfälligt, kan rätten avskilja den delen och förordna att frågan ska prövas i den ordningen som gäller för tvistemål. Det innebär ny förhandling samt ytterligare arbete och kostnader.

Vilka kostnader kan då uppstå i ett fall av olovlig kraftavledning?

Här följer några exempel på de vanligaste kostnaderna:

 • Ersättning för den energi som avletts.
 • Utredningskostnader, det vill säga ersättning för det arbete som lagts ner på att få fram uppgifter i ärendet.
 • Administrativa kostnader.
 • Ersättning för eventuellt skadad materiel som tillhör elnätsföretaget, till exempel trasiga mätare etcetera.
 • Kostnader för att frånkoppla eller återställa anläggningen i föreskriftsenligt skick.
 • Kostnader för eventuell inställelse som ombud i rätten.
 • Räntekostnader.

Beräkning av avledd energi

För att få ersättning för den energi som förbrukats omätt, krävs att elnätsföretaget presenterar en trovärdig beräkning av förlusten.

Vanligtvis blir det som regel endast möjligt att göra någon form av schablonmässig uppskattning på basis av erfarenhet eller tidigare kända uppgifter.

Följande riktlinjer kan emellertid ge vägledning vid beräkningen:

 • Jämförelse med kundens tidigare förbrukning.
 • Kontrollmätning av förbrukningen under en period efter det att anläggningen återställts.
 • Uppskattad förbrukning på grundval av anslutna apparater.
 • Beräkning med stöd av kontrollerad felvisning efter test av manipulerad mätare.