Rubrik och ingress till innehållet på sidan

8.1 Åtgärder vid olovlig kraftavledning

Huvudinnehåll

Det är angeläget att följa den policy och de rutiner som beskrivs i detta avsnitt för att i största möjliga utsträckning förebygga och undanröja olagliga och bristfälliga ingrepp i elmätare och installationer. Vårt mål är att alla kunder ska ha säkra anläggningar och betala för den el som förbrukas.

Policyförslag

  • Skyldighet  för alla anställda och entreprenörer att rapportera misstänkta fall av olovlig kraftavledning.
  • Personal som i sitt dagliga arbete besöker kundanläggningar ska kontrollera att allt verkar vara normalt beträffande mätare, utrustning och installation.
  • Vid misstanke om olovlig kraftavledning eller om att installerad säkringsstorlek inte motsvarar den abonnerade ska alla detaljer noteras och dokumenteras för att möjliggöra en utredning. Komplettering med skisser och fotografier rekommenderas i den mån detta är möjligt att göra.
  • Alla observationer ska göras diskret eller i vittnes närvaro för att inte  riskera att bevis undanröjs.
  • Alla åtgärder som vidtas, liksom all korrespondens och annan information dokumenteras. Efter sammanställning och bedömning av undersökningsmaterialet beslutas om polisanmälan  ska göras. Polisanmälan bör alltid göras där klar misstanke eller bevis om olovlig kraftavledning finns.
  • Under polisutredningen ställer företaget upp med teknisk kompetens och övrig hjälp i den utsträckning polisen önskar.
  • Om en anläggning bedöms som brandfarlig bör även kommunens brandförsvar kontaktas.
  • Personer som gjort sig skyldiga till olovlig kraftavledning eller tidigare varit misstänkta för detta, bör följas upp med återkommande besiktningar av deras anläggningar och mätarutrustning.
  • All handläggning ska ske så snabbt som möjligt, bland annat för att undvika preskription.

Straffbestämmelser

De straffrättsliga lagregler som kan bli tillämpliga när någon olovligen avlett elektrisk ström är följande:

1. BrB (brottsbalken) 8:10 Olovlig kraftledning

2. Brott mot elinstallationsförordningen (SFS 2009:24) eller behörighetsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2010:4)

Även andra lagrum kan komma ifråga om den olovliga inkopplingen etcetera också kan medföra andra effekter såsom personskador, allmän fara och så vidare.

3.   BrB 3:7 Vållande till annans död

4.   BrB 3:8 Vållande till kroppsskada eller sjukdom

5.   BrB 3:9 Framkallande av fara för annan

6.   BrB 13:6 Allmänfarlig vårdslöshet

Bryter någon plomberingar eller skadar elnätsföretagets egendom kan vederbörande dömas för:

7.      BrB 8:8 Egenmäktigt förfarande

”Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år”

8.      BrB 12:1 Skadegörelse

För den ekonomiska förlust som elleverantören gör till följd av olovlig kraftavledning med mera, kan ersättning krävas med stöd av skadeståndslagen.