Rubrik och ingress till innehållet på sidan

8.2 Kontroll av anläggning

Huvudinnehåll

Då olovlig kraftavledning eller felaktigheter i anläggningen konstateras bör följande noteringar göras i exempelvis en checklista.

  • plomberna saknas eller är defekta
  • mätaren eller mätartavlan saknar fästskruvar
  • PK (passkontakt) och mätarsäkringens storlek ej överensstämmer med dokumenterad
  • mätare, kommunikationsutrustning, antenner
  • mätarsladdar är lösa eller har varit utsatta för åverkan
  • strömtransformatoromsättning ej överensstämmer med dokumenterad m.m.
  • smältproppar är lagade med metalltråd
  • propphuvar i mätarsäkring saknar skyddsglas

 

 

Exempel på bruten plombering och omtrådad mätare.

Rutiner vid kontroll av felanmälda mätare

Mätaren kontrolleras utvändigt för eventuella yttre skador. Mätaren inkopplas och spänningssätts. Kontroll av att mätaren står still. Därefter startprov vid 1 % av basströmmen.

     Provning vid 10 % av basströmmen

     Provning vid 100 % av basströmmen

Vid dessa prov belastas mätaren ett tillräckligt antal kWh för att en säker avläsning skall kunna göras. Vid mätare med decimal behövs vanligtvis 10 kWh.

Om arbetsordern har anmärkning om att plomben ska brytas och att mätaren ska undersökas inuti görs detta.

Undantag görs för mätare som står stilla, går mycket minus eller verkar ha någon skada på spolar eller anslutningsplint.

Mätare som ska ha kalibreringsbevis öppnas inte förrän efter överenskommelse med respektive handläggare.

Felanmäld mätare förvaras minst två månader. Undantag görs där kunden klagat på hög förbrukning och för mätare med kalibreringsbevis. Då sparas mätaren i 1 år.

Att observera vid kontroll av mätarsäkring

Med mätarsäkring avses här den passkontakt som är isatt säkringsapparaten närmast före mätaren. Ändring av avgiftsbestämmande mätarsäkring får endast göras av elinstallatör efter skriftlig föranmälan. Om större mätarsäkring än den som motsvarar abonnemangsavgiften påträffas vid kontroll kan ”rätt” abonnemangsavgift debiteras för den tid, då felaktig avgift tillämpats.

Undersökningen bör göras om orsaken till höjningen av säkringen. Om bristande rutin hos elnätsföretaget kan uteslutas, kan retroaktiv debitering ske.

Ändring av passkontakt är installationsarbete vilket innebär att föranmälan ska insändas av en elinstallatör.

 

OBS! Säkringsstorleken är också avhängig av såväl ledararean som den på mätaren angivna högsta mätströmmen.