Rubrik och ingress till innehållet på sidan

8.4 Sammanfattning

Huvudinnehåll

Som framgått av tidigare avsnitt är dokumentationen en grundsten för att överhuvudtaget uppnå resultat i arbetet mot strömstölder (Olovlig kraftavledning).

Rapportering av olovlig kraftavledning sker till den som utsetts som ansvarig. Den ansvarige sammanställer information och gör erforderliga kompletteringar om underlaget saknar uppgifter.

Ärendet överlämnas därefter till företagets jurist som gör polisanmälan och sköter vidare handläggning och kontakter med polis, åklagare och domstol.

Underlag till rapportering

Till den ansvarige lämnas från fältpersonal:

1. Checklista eller om checklista inte används

    - redogörelse för upptäckten
    - tid, plats och vem som kan misstänkas för brottet
    - beskrivning hur strömavledningen utförs till exempel
 förbikoppling av mätare
    - andra iakttagelser som bedöms som väsentliga.

2. Skiss eller ritning över ingreppet.

3. Daterade fotografier

4. Uppgift om beräknad förlust.

5. Kostnader för skadad materiel samt nedlagt arbete för utredning med mera.

6. Beskyll aldrig någon för att vara strömtjuv, brottsling eller dylikt. Det är domstol som avgör om någon förfarit brottsligt.