Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Askdagen 2019 i Stockholm

Huvudinnehåll

Den 4 april 2019 genomförs konferensen Askdagen i Stockholm. Liksom tidigare år kommer programmet inrymma intressanta föredrag, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om energiaskor. Välkomna till årets upplaga av Askdagen.

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, som skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Restprodukten från förbränningen är energiaskan, som rätt använd kan vara en miljövänlig resurs i samhällsbygget.

Askdagen 2019 är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. På konferensen diskuteras utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, liksom det senaste inom regelverk, forskning och utveckling.

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal och regional och nationell nivå inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning samt möjliga askanvändare, som entreprenörer, konsulter och forskare.

Mer om programmet

Klassificering av avfall blivit allt mer komplicerat och allt större vikt läggs vid avfallets farliga egenskaper. Det gäller i synnerhet vid bedömning av avfallsslag med speglade poster i avfallsförordningen, där det specifika avfallet ska bedömas som antingen farligt eller icke-farligt. Sami Serti från Citres och Johan Fagerqvist från Avfall Sverige berättar om en ny vägledning för klassificering av förbränningsrester med beräkningsmetoder.

Riina Rantsi från Suomen Erityisjäte Oy berättar om erfarenheter från materialåtervinning av bottenaskor från energiåtervinning av avfall i Finland. Bland annat talar hon om ändringar i den finska lagstiftningen samt några fallstudier om använding av bottenaskor som konstruktionsmaterial. 

Karin Karlfeldt Fedje från Renova kompletterar med erfarenheter från Sverige och andra länder.

Återvunna material kan utgöra miljörisker som kan leda till finansiella risker för användarna. Osäkerhet om riskhantering är därmed ett hinder för ökad användning av askor. Martijn van Praagh från ÅF Consult berättar om hur ansvaret fördelas och hur riskerna bärs för eventuella miljöskador, "bäst i praktiken". En annan fråga som diskuteras är om och hur avfallet återtas efter att konstruktionens livslängd har uppnåtts.

Daniel Glimtoft från Svensk Skogsgödsling berättar om utvecklingen av ny teknik för askhantering i form av granulering av torr flygaska, samt utveckling av ny spridningsutrustning som ger möjlighet till kombinerad askåterföring och kvävegödsling.

Dagen avslutas med mingel.

Läs här varför Kristina Appleby från Tekniska Verken beöker Askdagen 2019.

Boka Askdagen

Boka in Askdagen den 4 april 2019.

Kontakter

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se