Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Informationsträff om nätkoder region Mitt

Region Mitt

Huvudinnehåll

Välkommen till informationsträff om nätkoder, 24 oktober 2018, med tjänstemän från Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät tillsammans med experter från medlemsföretag och Energiföretagens kansli.

Implementeringen av EU:s nätkoder tog i slutet av december 2017 ny fart i och med att de sista av de åtta nätkoderna trädde i kraft.

Energiföretagen Sverige vill nu informera medlemmarna om arbetet med koderna och vad som är på gång samt inhämta synpunkter från medlemsföretagen.

Vi bjuder därför in till en informationsträff för medlemmar!

Vid mötet medverkar tjänstemän från Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät tillsammans med experter från medlemsföretag och Energiföretagens kansli.

Varmt välkommen!

Gunilla Andrée, Biträdande enhetschef Energisystem
Lisa Hjelm, Regionchef Mitt

Arbetet med EU:s nätkoder startade år 2009 som en följd av det så kallade tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Regelverket syftar till att genomföra en gemensam inre marknad för el och naturgas. Detta ska öka försörjningstryggheten, bidra till hållbar elförsörjning och stärka konkurrensen på elmarknaden till nytta för Europas elkunder.

De åtta nätkoderna grupperas i anslutningskoder, driftskoder och marknadskoder. Även om begreppet nätkoder leder tankarna till elnät så berörs alla aktörer på elmarknaden — producenter, elhandelsföretag, elnätsföretag, nya aktörer och kunderna.

Reglerna i nätkoderna är i stor utsträckning väldigt detaljerade i sådant som rör aktörernas praktiska verksamhet och Energiföretagen Sverige är därför beroende av den kunskap och kompetens som finns hos medlemsföretagen.

Till sitt stöd har kansliet därför bjudit in medlemsföretag till arbetsgrupper för anslutnings-, drifts-, respektive marknadskoderna. Kansliet för också löpande dialog med
Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät om arbetet med nätkoderna.

Om du vill veta mer eller bidra till arbetsgrupperna, kontakta:

Carl Berglöf (Anslutningskoderna)
Magnus Thorstensson (Marknadskoderna)
Gunilla Andrée (Driftskoderna)

Kontakter

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se