Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Arbetssätt

Huvudinnehåll

Nedanstående schematiska bild illustrerar i processen ingående delmoment och deras inbördes sammanhang.

arbetsprocess-bild

Förändringar, förbättringsförslag och frågor

Beslutsprocessen kan initieras av förändringar i omvärlden i form av t.ex. lagstiftning, myndighetskrav, kundkrav, internationell anpassning eller teknikskiften. De kan komma in som förslag från elmarknadens aktörer via organisationens egen hemsida eller vara initierade inifrån organisationen. Samtliga ärenden offentliggörs på hemsidan. Hemsidan utgör "brevlåda" in till organisationen.

Konsekvensutredning

Verkställighetsgruppen (VG) gör en första granskning av inkommande ärenden samt en prioritering av dessa. Viktigt är att alla ärenden redan från start bedöms utifrån en helhetssyn och med ett strategiskt perspektiv. Ärendet kan bli föremål för konsekvensutredning. Ledamöterna i VG utgör kompetens vad gäller konsekvensbedömningar utifrån kostnader/vinster/ effektiviseringspotential/resursåtgång etcetera. I arbetet ska så långt som möjligt standardiserade formulär användas. Utredningen mynnar ut i ett/flera olika förslag till åtgärd.

Enklare ärenden och frågor tas också omhand av VG. Ett enklare ärende skulle exempelvis kunna vara en textredigering i Elmarknadshandboken. I vissa fall kan det vara aktuellt att avskriva ett ärende t ex om det bedöms falla utanför organisationens verksamhetsområde eller om frågan redan omhändertagits alternativt behandlas i ett pågående ärende. Enklare ärenden, frågor och avförda ärenden anmäls till BG.

Remiss

VG remitterar konsekvensutredningar till marknadens aktörer för inhämtande av synpunkter avseende föreslagna åtgärder. Remisstiden är normalt två veckor. Remisser skickas till mottagare som representerar ett brett urval av marknadens aktörer.

Beslut

Färdigremitterade ärenden sammanställs och bereds av VG samt föredras i BG, där beslut fattas enhälligt. Beslut offentliggörs på organisationens hemsida, och genom intressenternas egna kanaler såsom nyhetsbrev etcetera.
Ny rutin, rekommendation, formatändring:

Efter beslut i BG tas ärendet åter omhand av VG som tar fram en rekommendation eller en rutin och/eller lämnar uppdrag till Svenska kraftnät om ett format. Nya rutiner utvecklas i samråd med Ediel-verksamheten vid Svenska kraftnät, nya format tas fram av Svenska kraftnät inom ramen för förvaltningen av Ediel-anvisningarna. I den mån det bedöms nödvändigt remitteras även förslag till rutiner till branschens aktörer. Rutiner och rekommendationer förs sedan in i Elmarknadshandboken (uppdatering kan ske löpande men ny version meddelas två ggr/år), nya/ändrade format aviseras som tidigare sex månader före ikraftträdande i Ediel-anvisningarna.
Uppföljning, dokumentation:

Allt arbete i organisationen dokumenteras på hemsidan och på så sätt kan också verksamheten följas upp.