Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmecentralens tekniska utveckling sträcker sig från 1947 och framåt. Från att ha varit en enskild energieffektiv komponent till att idag mer integrerat samverka med övriga byggnadsinstallationer skapas förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och ekologiskt utnyttjande av hela energisystemet.

I det pågående kvalitetsarbetet med fjärrvärme- och fjärrkylecentraler deltar medlemmar från Svensk Fjärrvärme, leverantörer, provplatser, högskolor, standardiseringsinstitut och myndigheter. Arbetet sker i samverkan med andra fjärrvärmeföreningar och även internationellt. Resultatet av detta arbete sammanfattas i Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser och andra tekniska rapporter.

Dagens moderna centraler är resultatet av många års utveckling, standardisering och kvalitetssäkring av produkter för konsumtion av fjärrvärme och fjärrkyla

Utveckling av centraler

Tidigare fjärrvärme- och fjärrkylecentraler har efterhand ersatts med moderna prefabricerade anläggningar med effektiv reglering. Vid utvecklingen av dagens prefabricerade centraler har varit att få fram standardiserade och tekniskt enkla system i syfte att minska investeringskostnaden och förkorta montagetiden med bibehållen kvalitet.

Centraler för fjärrvärme dimensioneras normalt för ett inre övertryck på 16 bar och en drifttemperatur på 120°C vilket innebär att systemet är en tryckbärande anordning. I EU regleras tryckbärande anordningar av direktivet 97/23/EG, mer känt som tryckkärlsdirektivet eller PED, och är infört i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I Sverige regleras kundanläggningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar och AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar om kundanläggningen konstrueras för maximalt 120°C och prefabriceras så ska den vara CE-märkt om den inte omfattas av artikel 3 i det Europeiska tryckkärlsdirektivet, 97/23/EG (PED). Artikel 3 motsvarar 8 § i Sverige AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar.

Läs mer om områden som rör fjärrvärme- och fjärrkylecentraler

Fjärrvärme och fjärrkyla mäts med ett mätinstrument som går under namnet energimätare. Läs mer om energimätare.

Dagens energieffektiva fjärrvärmecentral är resultatet av många års forskning, standardisering och certifiering av produkter för energiöverföring av fjärrvärme. Läs mer om fjärrvärmecentralen.

Dagens energieffektiva fjärrkylecentral är resultatet av många års forskning, standardisering och certifiering av produkter för energiöverföring av fjärrvärme och fjärrkyla. Läs mer om fjärrkylecentralen.

Auktorisation av mätarföretag och certifiering av mätarmontör innebär kvalitetssäkring av hantering och installation av mätare hos fjärrvärme- eller fjärrkylekunden. Läs mer om auktorisation och certifiering gällande mätning.

Standarder och normer underlättar och förenklar tillverkning, inköp, installation och underhåll för användare. Standardiserade värmemätare och komponenter för kundinstallationen möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor, tydliggör funktionskrav och förenklar redovisningen av tekniska egenskaper vilket sammantaget minskar kostnader för branschen. Läs mer om standardisering.

Energiföretagen Sveriges, tidigare Svensk Fjärrvärmes, tekniska bestämmelser utgör branschstandard för bl.a fjärrvärmecentraler, fjärrkylecentraler och mätare. Här hittar du de tekniska bestämmelserna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Thomas Lummi

Thomas Lummi

Ansvarig distribution värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: thomas.lummi@energiforetagen.se