EBR för yrkesverksamma

Publicerat av: Peter Silverhjärta ·

Är du yrkesverksam inom elnätsbranschen har du sannolikt redan arbetet med och kommit i kontakt med EBR. Här hittar du länkar till tjänster och produkter och viktig information om bland annat vårt branschgemensamma arbete med att utveckla EBR. Kanske är du ny i branschen och själv intresserad av att delta? Hör av dig!

EBR har under femtio år växt fram i en bransch där arbetsmiljön ställer hård krav på kunnighet och kompetens och säkerheten blir allt viktigare. EBR är ett system som hanterar hela elnätets livscykel och är komplett med konstruktioner och metoder som används av  hela branschen. EBR medverkar också till en säkrare arbetsmiljö, minskad påverkan på miljö och klimat, kompetensöverföring inom branschen samt till en teknisk utveckling och en kostnadseffektiv process.

Kompetensutveckling

Det som givit EBR sin utvecklingskraft under åren är kombinationen mellan utveckling och utbildning. Alla projekt inom EBR mynnar ut i någon form av  publikation som görs tillgänglig för hela branschen.

Utöver publikationerna arrangeras minst 150 EBR-relaterade utbildningar varje år med hjälp av ett 50-tal aktiva lärare från elnätsföretagen. Vart fjärde år genomförs dessutom elnätsbranschens största utomhusarangemang - EBR Metod- och maskindagar. Då samlas omkring 2 000 personer uppdelat på två omgångar. Nästa tillfälle är 2022 i Eskilstuna.

EBR-e, dina EBR-handlingar på nätet

Till skillnad från om du arbetar med tryckta EBR-handlingar kan du anpassa din hantering av EBR-projekt direkt till din verksamhet – något som underlättar ditt arbete väsentligt.

Via inlagda länkar kan du snabbt ta dig vidare till annan information som är relevant för just det projekt du arbetar med.

EBR-e ger dig tillgång till material på ett strukturerat, lättillgängligt och individanpassat sätt. Det är enkelt att ta fram den information du behöver och samla den i egna projektmappar. Beställ EBR-e

EBR-meddelanden

EBR-meddelande är en viktigt del av EBR:s kommunikationsarbete. Ett meddelande skickas ut om EBR vill informera om till exempel olycksfall eller brister i materiel samt vid utgivning av nya och reviderade publikationer.

Beställ EBR-meddelande. Efter genomförd beställning hamnar din e-postadress på sändlistan − kostnadsfritt.

EBR:s arbetsgrupper och utskott

EBR-anvisningarna syftar till att skapa säkra, miljöanpassade, kostnadsriktiga och standardiserade elnätsanläggningar. Utvecklingsarbetet inom EBR sker i olika arbetsgrupper. Arbetsgruppernas uppgift är att utveckla, förnya och vid behov ta fram nya instruktioner och anvisningar.

Omkring 700 experter från branschen är involverade i 100-talet arbetsgrupper. Arbetsgrupperna bevakar sina specialområden, besvarar frågeställningar och reviderar eller skriver nya publikationer. EBR är uppdelat i tre olika utskott: Teknik, Ekonomi och Hälsa–Miljö–Säkerhet. I dessa utskott tar olika arbetsgrupper, med elnätsföretagens experter, fram ”EBR-anvisningar” som sammanställs av EBR:s kansli.

Det finns två sorters arbetsgrupper:

  • Fasta arbetsgrupper bevakar fortlöpande sitt specialområde, besvarar frågeställningar från branschen och tar fram förslag på specifika arbetsprojekt för större revideringar av EBR-dokument. Arbetet i de stationära arbetsgrupperna bedrivs till största del via mejl och telefonmöten. Utöver detta träffas man fysiskt cirka två gånger per år, lämpligen då i samband med ett intressant studiebesök.
  • Projektgrupper behandlar större revideringar av EBR-dokument eller framtagning av nya. Projektgrupper startas vanligtvis genom ett uppstartsmöte där man går igenom projektbeskrivning och arbetsformer. Huvuddelen av arbetet sköts via mejl och telefonmöten. Beroende på hur lång tid projektet ska pågå så läggs lämpligen fysiska möten in någon eller några gånger per år.

Fokus på kostnadseffektivitet

En viktig del i EBR-arbetet är att ge förutsättning för så många som möjligt att delta i utvecklingen. Därför är ett kostnadseffektivt arbetssätt en mycket viktig del. Alla kostnader i samband med arbete i arbetsgrupper finansieras av det egna företaget, i gengäld får deltagarna egen kompetensutveckling och ett stort kontaktnät med personer med bred kompetens från hela landet.

Vem kan delta?

För att delta i arbetsgrupperna bör du ha god erfarenhet och kunskap inom ett specifikt område.

Du som medverkar i EBR:s arbetsgrupper eller som EBR-lärare får:

  • Möjlighet att bidra till utvecklingen av elnätsbranschen och själv ta del av den senaste utvecklingen.
  • Ett stort kontaktnät med andra i branschen samt Energiföretagen Sveriges experter.
  • Dela med sig av dina kunskaper och erfarenheter och samtidigt utveckla dig själv genom att lära av andra.

Ditt företag som har personal som deltar i EBR:s arbete får:

  • Snabb tillgång till det senaste inom elnätsutveckling.
  • Ovärderlig kompetensutveckling för enskilda medarbetare och ett utökat nätverk för hela företaget.
  • Möjlighet att påverka vad som händer i branschen.

Vill du vara med och utveckla EBR?

Allt arbete med EBR sker i våra arbetsgrupper. Vid intresse att delta i arbetet, skicka gärna ett mail till: peter.silverhjarta@energiforetagen.se

Läs mer om att medverka i EBR arbetsgrupper, pdf-fil.

Kontakta vårt kansli 

Behöver du komma i kontakt med sakkunnig inom EBR?

Kontakt utbildningar och förlag EBR:

 

kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef EBR                                                                Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se