Elmarknadens utveckling

Publicerat av: Kalle Lindholm

Sverige är en del av den nordiska elmarknaden som i sin tur är en del av den europeiska elmarknaden. Sedan februari år 2014 sker en gemensam prisberäkning från Lissabon till Helsingfors.

Handelsutbyte med el pågår hela tiden mellan de nordiska länderna och mellan Norden och övriga Europa. Detta medför att elpriset i Norden i varierande grad påverkas av elpriset i länderna runt omkring.

Utbytet beror i hög grad på prisskillnader mellan olika marknader, där vattentillgången i det nordiska systemet har stor betydelse. Handeln över gränserna beror även på prisskillnader över dygnet. Medan priset i Norden är ganska jämnt över dygnet, så är prisskillnaderna stora mellan dag och natt på kontinenten och kraftflödet varierar därefter.

En gemensam europeisk elmarknad

ENTSO-E organiserar de europeiska stamnätsägarna och arbetar för utvecklingen av en gemensam europeisk elmarknad.

En gemensam elmarknad har flera fördelar. En större marknad innebär att ingen enskild aktör får för stort inflytande på prisbildningen. Kraftanläggningarna kan också utnyttjas på ekonomiskt och miljömässigt bästa sätt utan att begränsas av nationsgränser.

Till exempel kan anläggningar med låg rörlig elproduktionskostnad (kostnad för bränsle, drift, underhåll, skatter och avgifter) som vattenkraft och kärnkraft köras innan de med högre kostnad startas. Detta gynnar även miljön eftersom de anläggningar som sist tas i drift är kondensanläggningar och gasturbiner som drivs med fossila bränslen.

De nordiska vattenmagasinen utgör dessutom en viktig resurs för att reglera svängningarna i intermittent produktion från till exempel vindkraft. En förutsättning är dock att det finns möjligheter att transportera kraften till kontinenten. Med intermittent produktion avses produktion som tidvis avbryts och förekommer då och då.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se