Kundens elkostnader

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar – elhandel, elnät samt skatter och avgifter. Konsumentpriset varierar mellan olika kundkategorier, mellan stad och landsbygd och mellan länderna i Norden. Knappt halva kostnaden som svenska elkunder betalar för el är politiskt beslutad.

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat (röda fältet) är nära hälften av de totala kostnaderna.

På elmarknaden har kunden möjlighet att fritt välja elhandelsföretag för sin el, där företagen erbjuder olika prismodeller. Konsumenternas elkostnader varierar också på grund av olika kostnader för elnätstjänsten, skillnader i beskattning, subventioner och statliga regleringar.

Konsumentpriset består i huvudsak av tre delar:

  • En elhandelskostnad för använd el. Det är denna del av elräkningen som påverkas av konkurrens mellan elhandelsföretagen på elmarknaden.
  • En elnätskostnad för överföring av el till användaren via elnätet.
  • Skatter och avgifter: energiskatt, moms och avgifter till myndigheter.

Skatterna som kunden betalar är dels en energiskatt på el,  dels moms med 25 procent på det totala priset för elnät plus elhandel plus energiskatten. Vissa myndighetsavgifter tillkommer. Från 1 januari år 2020 uppgår skatten till 35,3 öre per kWh, för de flesta i Sverige. Sedan elmarknaden avreglerades år 1996 har skattenivån (energiskatten på el) tredubblats och nästan hälften av konsumentpriset är en effekt av politiska beslut.

Handel med utsläppsrätter

I januari år 2005 införde EU ett system för handel med utsläppsrätter  för koldioxid, som ett sätt att tackla de globala klimatproblemen. Då den fossilfria elproduktionen i Norden inte alltid räcker till för att möta efterfrågan, har kostnaderna för utsläppsrätter en direkt koppling till priset på el.

Från den 1 januari 2007 är också kostnaden för elcertifikat en del av det totala elpriset. Därmed är det lättare för elkunder att jämföra olika elhandelsföretags priser. Elcertifikatsystemets syfte är att öka produktionen och användningen av förnybar el.

Elnätskostnaden står för cirka 25 procent av kundernas elkostnader och regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei) som är en övervakande myndighet.

Elområden ger olika elpriser inom Sverige 

Från den 1 november år 2011 delades Sverige in i fyra elområden, vilket tidvis kan leda till olika elhandelspriser i olika delar av landet. Detta är en följd av att det finns begränsningar i överföringen av el i stamnätet, som hanteras av Svenska kraftnät. Grundläggande för en fortsatt utveckling av elmarknaden är att det finns tillräcklig överföringskapacitet inom och mellan länder.

Broschyrer om elprisets uppbyggnad

Fyrsidig broschyr A4 om elprisets uppbyggnad för elkunder (senast uppdaterad i februari 2020).

Fyrsidig fördjupning A3 om elprisets uppbyggnad  (senast uppdaterad i februari 2020).

Båda broschyrerna kan skrivas ut i liggande A4 respektive A3 (dubbelsidigt och instruktionen "vänd längs kortsidan"). De viks sedan till storlek A5 respektive A4.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se