Handel på elbörsen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Så gott som all handel med el inom Norden går genom Nord Pool. Det ökar trovärdigheten i den nordiska elbörsen. Exempelvis säljs ungefär 90 procent av den svenska årliga elproduktionen direkt till Nord Pool. Där sätts elpriset timme för timme – årets alla dagar.

Elnätspriser och skatter är statligt reglerade. Kostnaden för själva elen är däremot den del av konsumentens kostnad som är konkurrensutsatt. Elhandelsföretagen sätter själva priset, vanligen med utgångspunkt från marknadspriset på Nord Pool.

Nord Pool ägs till 66 % av Euronext, en europeisk aktiebörs, och till resterande 34 % av de systemoperatörerna i Norden och Baltikum.

Handeln med el sker på flera marknader. Nord Pool organiserar handel med el på en fysisk marknad. Genom Nasdaq Commodities finns möjligheter till finansiell handel samt clearingtjänster.

Genom marknadskoppling är den nordiska elmarknaden kopplad till länder i omvärlden. Utöver de baltiska länderna, är Norden även kopplat till Nederländerna, Tyskland, Polen och Ryssland.

Tvådelad fysisk marknad – dagen-före och intradag

Den fysiska marknaden omfattar dagen-före marknaden respektive intradag marknaden.

Dagen-före marknaden är en 24-timmars marknad för kortsiktig handel med fysiska elkontrakt. I dagligt tal kallas denna för spotmarknaden och där fastställs spotpriset via auktionshandel ett dygn i förväg för varje enskild timme nästkommande dygn.

Spotpriset fastställs som ett jämviktspris, baserat på de samlade köp- och säljbuden i området. På grund av fysiska överföringsbegränsningar mellan de nordiska länderna bildas periodvis områden med olika pris på spotmarknaden. Förutom priser för de femton elområden som i dag finns i Nord Pools börsområde, beräknas även ett så kallat systempris. Systempriset används som referenspris för den finansiella elhandeln och beräknas som om det inte fanns några överföringsbegränsningar.

Intradag marknaden är en fysisk justeringsmarknad för kontinuerlig handel av timkontrakt. Handel kan ske intill en timme före leverans under dygnets alla timmar.

På den finansiella marknaden kan aktörer säkra elpriset för variationer i spotpriset. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. Handel kan göras på dygns-, vecko-, månads-, kvartals- eller årskontrakt för en tidsperiod på upp till tio år. På den finansiella marknaden sker även handel med utsläppsrätter.

Clearing och bilateral handel

Clearingverksamhet innebär att handelsplatsen går in som kontraktsmotpart i kraftkontrakt. Därigenom reduceras den finansiella risken för dem som har handlat kontrakten.

Så gott som all elproduktion i Sverige går också numera via Nord Pool, vilket är viktigt för att öka trovärdigheten i den nordiska elbörsen. Handeln på Nord Pool är inte obligatorisk, utan även handel genom så kallade bilaterala kontrakt förekommer. Med bilaterala kontrakt avses handel där avtal tecknats mellan två aktörer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se