Effektbalans

Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars finns risk för elavbrott. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för balansen i elsystemet.

Elnätets frekvens signalerar obalans – effekt och energi behövs

Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars finns risk för elavbrott. En del av vår elanvändning kan vid behov delvis täckas av elproduktion i ett grannland, via överföringsledningar och kablar mellan länderna. På motsvarande sätt kan en del av Sveriges elproduktion exporteras om den inte behövs för att hålla balansen i det svenska elsystemet.

Det är frekvensen i elnätet som signalerar om det är obalans i systemet. Sjunker frekvensen under 50 Hz så ökar vi elproduktionen, och tvärtom om frekvensen överstiger 50 Hz. För att hålla balansen i elsystemet måste elproduktionens effekt, som mäts i MW (Megawatt = tusen kilowatt) vara lika stor som effekten i elanvändningen. Elen måste produceras exakt samma sekund som den behövs.

För elsystemet räcker det dock inte att det finns kraftverk eller importerad el med tillräcklig effekt för stunden. Det måste också finnas bränsle (vatten, vind, uran, biobränslen etcetera) som räcker för att täcka det energibehov som elsystemet har över tiden.

Elanvändningen i Sverige liggernormalt mellan 135 och 145 TWh per år.

Läs mer om effektbrist hos Energimyndigheten.

Läs mer om kraftbalansen hos Svenska kraftnät.