Vattenkraft och miljön

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vattenkraften är en förnybar energikälla och ger nästan inga utsläpp till miljön. Störst miljöpåverkan sker när kraftverk, dammar och regleringsmagasin byggs. Då förändras miljön längs vattendragen och stränderna i vattenmagasinen påverkas.

Miljöpåverkan från driften är dock marginell med minimala klimatpåverkande utsläpp. Vattenkraften är också kostnadseffektiv, driftsäker och lätt att reglera – alltså att snabbt kunna anpassa sin produktion efter ändrad efterfrågan på el eller ändringar i annan elproduktion. Vattenkraftens reglerförmåga underlättar därför utbygganden av annan förnybar elproduktion från vind och sol, vars elproduktion varierar med väderleken.

Stora delar av de svenska vattenkraftverken byggdes under första halvan av 1900-talet. Idag byggs ett fåtal nya vattenkraftverk. Fyra stora älvar – Vindelälven, Torne älv, Kalix älv och Pite älv – är skyddade i lag från utbyggnad av vattenkraft.

Insatser görs för bättrad miljö i vattendragen

Vattenkraftföretagen arbetar löpande med miljöförbättrande åtgärder och biologisk mångfald. Exempelvis åtgärder som underlättar fiskens vandring, utsättning av småfisk och biotopvård.

Energiforsk bedriver forskning på vattenkraftområdet. Ett sådant är ”Kraft och liv i vatten” som ger kunskap och vägledning för att hantera utmaningar inom vattenkraften. Det kan handla om hinder för vandrande fisk och ändrade flöden som påverkar växt- och djurliv, samtidigt som vattenkraften ska kunna drivas på ett kostnadseffektivt och bra sätt.

Ett annat program hos Energiforsk är ”Krafttag ål”. Det finns ett fortsatt behov av åtgärder och ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen. Programmet arbetar både med konkreta åtgärder och innehåller forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bra villkor behövs för fortsatt miljöarbete

Den energiöverenskommelse som träffades sommaren 2016 mellan fem riksdagspartier lyfter särskilt fram vattenkraftens roll för Sveriges elförsörjning, och att en fortsatt hög produktion av vattenkraft är viktig för att kunna öka förnybar elproduktion. Samtidigt slår överenskommelsen fast att vattenkraften ska leva upp till EU-rättens krav på vattenverksamheter och att vattenkraftproducenterna fullt ut ska finansiera denna omställning.

Energibranschen efterfrågar en lagstiftning som med hjälp av en effektiv prövningsprocess gör det tydligt hur vattenkraftens stora nytta för energisystemet ska vägas av mot en god vattenmiljö. En bra utgångspunkt är den strategi för åtgärder i vattenkraften, som presenterades av Havs- och Vattenmyndigheten samt Energimyndigheten år 2014. Genom en klok avvägning kan vattenkraften även i framtiden vara en viktig del av ryggraden i det svenska elsystemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se