Elens miljöpåverkan

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Branschen arbetar ständigt för att minska sin klimat- och miljöpåverkan och det svenska elsystemet är ett föredöme i världen när det gäller låga klimatutsläpp. Elsystemets påverkan på klimat och miljö har dels att göra med transporter och materialval, dels med själva produktionen. Vindkraftverken kan till exempel påverka naturlivet, vattenkraft kan påverka fiskbeståndet och omgivande natur, avfallet från kärnkraft måste förvaras säkert i många tusen år och elproduktion från förbränning ger utsläpp till luften, även om vi i Sverige har höga krav på rening.

All utvinning, omvandling och användning av energi påverkar miljön. Från förbränning av bränslen släpps bland annat koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid ut. Men även kraftslag som inte har någon förbränning, som vattenkraft och vindkraft, påverkar miljön i närområdet. Exempelvis förändrar vindkraftverk landskapsbilden och vattenkraftverken orsakar ändrade och oregelbundna vattenflöden som påverkar den biologiska mångfalden, floran i strandzonen, samt fiskars vandringsmöjligheter.

Miljöarbete har alltid varit en naturlig del av elbranschens ansvarstagande, men sker idag under mer strukturerade former än tidigare. I princip alla företag inom elbranschen är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14 001, vilket gör att miljöfrågorna tas om hand systematiskt för att minska påverkan på miljön. Elproduktionen i Sverige har låg miljöpåverkan av emissioner, då den allra största andelen elproduktion kommer från kärnkraft och vattenkraft, som inte har några förbränningsrelaterade utsläpp.