Vattenkraftens miljöfrågor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vattenkraften skonar miljön från utsläpp av försurande ämnen som påverkar mark och vatten, och klimatpåverkande ämnen. Samtidigt innebar den tidiga utbyggnaden av vattenkraften påverkat biotoper och arter, lokalt och regionalt. Störst fokus har under åren riktats mot hur vattenkraften påverkar fiskars levnadsvillkor, till exempel som hinder i deras naturliga vandringsvägar.

Vattenkraften har historiskt spelat en mycket stor roll för utvecklingen av Sveriges välfärd och svarar idag för nästan hälften av den svenska elproduktionen under normalårsförhållanden. Vattenkraften blir utöver sin viktiga funktion som bas- och reglerkraft allt viktigare som tillfällig effektreserv och för att stabilisera frekvensen i hela elsystemet.

Vattenkraften skonar klimatet från utsläpp men samtidigt har utbygganden påverkat den närliggande miljön och det ställs idag mycket hårdare krav på verksamhetsutövarna att vidta olika typer av åtgärder.

En rad insatser för att främja den biologiska mångfalden görs vid befintliga vattenkraftverk. Samtidigt kan miljöinsatser som innebär förändrade flödesvillkor leda till ekonomiska, juridiska, tekniska och andra miljömässiga frågeställningar, för berörda företag liksom för samhället. Det är därför en fråga om en balansgång mellan olika intressen. Alla sådana insatser kräver djupgående analyser innan de genomförs.

De nationella miljömålen, EU:s ramdirektiv för vatten, den svenska vattenförvaltningen samt frågor om biologisk mångfald, betyder mycket för arbetet med vattenkraftens miljöfrågor i befintliga och nya anläggningar.

Kraft och liv i vatten

År 2000 inleddes ett forskningsprogram, finansierat av vattenkraftsföretagen och staten, med syfte att ge underlag till miljöförbättringar i de utbyggda vattendragen. Under år 2010 presenterades slutresultatet från etapp 3 av detta forskningsprojekt – ”Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten”. Programmet är nu avslutat och ett nytt forskningsprogram pågår, Kraft och LIV i vatten. Programmet är ett samarbetsprojekt mellan kraftföretag och myndigheter i en gemensam strävan mot mer kraft och liv i våra vatten. Programmet finansieras av myndigheter och vattenkraftföretag.

KLIV ska bland annat resultera i verktyg för att göra samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder, en arbetsgång för att identifiera och prioritera vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder med erkänd samhällsnytta, fördjupade kunskaper om miljöåtgärder avseende habitatförändringar, lokal miljöanpassning av flöden samt kontinuitet.

Krafttag ål

Under åren 2015–2017 fortsätter projektet ”Krafttag ål” som är ett samarbete mellan vattenkraftföretag och Havs- och Vattenmyndigheten kring insatser för ålens bevarande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se