Vattenkraftens miljöfrågor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vattenkraften skonar miljön från utsläpp av försurande ämnen som påverkar mark och vatten, och klimatpåverkande ämnen. Samtidigt innebar den tidiga utbyggnaden av vattenkraften påverkat biotoper och arter, lokalt och regionalt. Störst fokus har under åren riktats mot hur vattenkraften påverkar fiskars levnadsvillkor, till exempel som hinder i deras naturliga vandringsvägar.

Ur ett livscykelperspektiv har all energiproduktion en miljöpåverkan, även förnybar produktion. Vattenfalls livscykelanalyser per kraftslag följer nationella standarder och kan läsas här.  

Vattenkraften har historiskt spelat en mycket stor roll för utvecklingen av Sveriges välfärd och svarar idag för nästan hälften av den svenska elproduktionen under normalårsförhållanden. Vattenkraften blir utöver sin viktiga funktion som bas- och reglerkraft allt viktigare i framtiden, med ett mer el vind och sol, som tillfällig effektreserv och för att stabilisera frekvensen i hela elsystemet.

Vattenkraften skonar klimatet från utsläpp men samtidigt har utbygganden påverkat den närliggande miljön och det ställs idag mycket hårdare krav på verksamhetsutövarna att vidta olika typer av åtgärder. En rad insatser för att främja den biologiska mångfalden görs vid befintliga vattenkraftverk. Samtidigt kan miljöinsatser som innebär förändrade flödesvillkor leda till ekonomiska, juridiska, tekniska och andra miljömässiga frågeställningar, för berörda företag liksom för samhället. Det är därför en fråga om en balansgång mellan olika intressen. Alla sådana insatser kräver djupgående analyser innan de genomförs.

Sveriges nationella miljömål, EU:s ramdirektiv för vatten, den svenska vattenförvaltningen samt frågor om biologisk mångfald, betyder mycket för arbetet med vattenkraftens miljöfrågor i befintliga och nya anläggningar.

Känner du till Vattenkraftens miljöfond?

Framtidens elproduktion i vattenkraften ska både anpassas till moderna miljövillkor och samtidigt möjliggöra omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Därför har åtta vattenkraftsföretag bildat Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål i vattenverksamheter uppnås. Besök Vattenkraftens miljöfond för mer information!

Vad gör vattenkraftföretagen?

Sveriges största vattenkraftproducenter är (i storleksordning) - Vattenfall, Fortum, Uniper, Statkraft, Skellefteå kraft, Jämtkraft, Holmen Energi, Umeå Energi, Tekniska verken i Linköping och Mälarenergi. Vattenkraftföretagen arbetar löpande med miljöförbättrande åtgärder och biologisk mångfald. Exempelvis åtgärder som underlättar fiskens vandring, utsättning av småfisk och biotopvård. Besök deras hemsidor för mer information om akutella projekt.

Energiforsk bedriver forskning på vattenkraftområdet. Ett sådant var till exempel ”Kraft och liv i vatten” som avslutades 2017 och gav kunskap och vägledning för att hantera utmaningar inom vattenkraften. Det kan handla om hinder för vandrande fisk och ändrade flöden som påverkar växt- och djurliv, samtidigt som vattenkraften ska kunna drivas på ett kostnadseffektivt och bra sätt.

Ett annat program hos Energiforsk är ”Krafttag ål”. Det finns ett fortsatt behov av åtgärder och ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen. Programmet arbetar både med konkreta åtgärder och innehåller forsknings- och utvecklingsprojekt. Besök Energiforsks webbplats och läs om Vattenkraftens miljöprogram.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se