Röj hinder för solenergi

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Solenergin står i dagsläget för en mycket liten del av den svenska energiproduktionen men den växer snabbt. För att ge investeringar i solenergilösningar förutsättningar att bidra till målet om ett fossilfritt samhälle 2045 energisystemet har Energiföretagen Sverige tagit fram en tidslinje som pekar ut vägen framåt för att röja hindren.

Tidslinjen visar att övergripande hinder för solenergiproduktion bör vara röjdasenast år 2027, för att tidsplanen ska hålla. 

Liksom för övriga tidslinjer för produktion är tiden för tillståndsprocesser ett stort hinder. Regeringen behöver ta itu med frågan, så att tiden för tillståndsprocesser och markåtkomst för elnät kortas betydligt. Mer detaljer om vad som behöver göras finns i tidslinjen ”kortare tillståndsprocesser för investeringar i omställningen. 

Tidslinjen för solenergi pekar också ut ett antal uppdrag som regeringen bör ge Energimyndigheten: 

  • Ge Energimyndigheten i uppdrag att i samråd med Energimarknadsinspektionen utreda hur ökade balans- och nätkostnader som mikroproducenter ger upphov till fördelas på kundkollektivetUtredningen ska även komma med eventuella förslag hur en kostnadsriktig fördelning skulle kunna se ut. 
  • Ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur investeringsstöd för storskalig solvärme i fjärrvärmesystem bör utformas.   
  • Energimyndigheten behöver också utreda hur subventioner till etablerad teknik för solel kan fasas ut. Myndigheten bör ta fram en plan för uppföljning och utvärdering och vid behov tillhörande kriterier för utfasning av de subventioner som finns för solel. 

Företagen behöver öka transparensen kring tillgänglig kapacitet 

Större solparker behöver anslutas till elnät med tillgänglig kapacitet. Vilka platser inom ett elnätsområde som har kapacitet är i dagsläget oftast inte transparent och kan därför vara ett hinder för etablering av solparkerElnätsföretagen behöver öka sin transparens kring tillgänglig elnätskapacitetgenom att publicera information om mer lämpliga platser med befintlig nätkapacitet eller platser där det enbart krävs mindre förstärkningar för att kunna erbjuda större solparker nätkapacitet. 

Titta närmare på tidslinjen för solenergi.
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se