Koldioxidutsläpp från plast måste bort senast 2045

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Det är fullt möjligt och nödvändigt att ta bort de återstående koldioxidutsläppen från plastavfall ur fjärrvärmen senast år 2045. Det visar den tidslinje Energiföretagen har tagit fram i samverkan med andra aktörer och medlemsföretag. Med företrädelsevis förebyggande åtgärder för att få bort fossil plast ur avfallet och CCS, infångning och lagring av koldioxid från avfallsförbränning för det eventuella plastavfall som återstår, kan Sverige nå nettonollutsläpp.

De sista fossila bränslena i fjärr- och kraftvärmen är snart helt utfasade. Kol och fossil olja har ersatts av biobränslen, restvärme och restavfall. Energiföretagen har nu, i samverkan med andra intressenter och medlemmar, tagit fram en tidslinje som beskriver vilka åtgärder som krävs för att ta bort de återstående koldioxidutsläppen, som kommer från plast i avfall som energiåtervinns, kan tas bort.

– Ingen i vår bransch vill elda plast. Samtidigt är det viktigt att plastavfall som inte går att återvinna, som avfall från vården eller farlig plast som inte bör cirkulera, behandlas på ett miljövänligt sätt. Där har energiåtervinningen en roll. Sedan är det en extra bonus att vi kramar ut energin ur avfallet, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet och energitillförselfrågor på Energiföretagen Sverige.

Vad krävs då för att få bort den fossila plasten?

Regeringen behöver omgående tillsätta tre utredningar. Den första utredningen ska undersöka vad som kan göras förebyggande, i tidigare led, för att minska andelen fossil plast i avfallet och vilka styrmedel som krävs för detta. Alla vinner på att mindre plast används och mer plast återvinns, men vad krävs för att det ska hända? Här bör också Upphandlingsmyndigheten i samarbete med SKR, Sveriges kommuner och regioner, se över kriterier för krav på återvunnen plast vid upphandling.

Nästa utredning behöver se över hur ansvaret för utsläpp från plastavfall – så länge det finns fossil plast kvar – fördelas mellan olika aktörer i plastens värdekedja för att driva utvecklingen i rätt riktning.

Den tredje utredningen ska identifiera möjligheterna till infångning och lagring av koldioxid som uppstår från den plast som eventuellt finns kvar efter att alla andra åtgärder att minska plast har vidtagits, till exempel farlig plast som vi inte vill cirkulera utan vill ta bort ur kretsloppet.

– Vi ska vara tydliga med att CCS från plast är ett sista och kompletterande alternativ när vi har bra produktdesign samt effektiv återvinning och återbruk av plast på plats, säger Raziyeh Khodayari.

Tidslinje för att ta bort koldioxidutsläpp från plast i fjärr- och kraftvärmen

Titta närmare på del-tidslinjen för att ta bort koldioxid från plast i fjärr- och kraftvärmen.

Bakgrund

Inom projektet Färdplan Energi samlas energibranschens arbete med de två färdplaner inom Fossilfritt Sverige som Energiföretagen står bakom. I både färdplan el och färdplan uppvärmning framkommer att energisektorn redan idag är i det närmaste fossilbränslefri.

Den stora utmaningen är nu att skapa ett energisystem som kan tillgodose det ökade behovet av fossilfri energi i andra branscher och även bidra till negativa utsläpp år 2045. Den fullständiga tidslinjen Färdplan Energi kommer att innehålla närmare tio deltidslinjer, varav några nu är presenterade. Tidslinje Färdplan Energi ska ge svar på:
- vad som behöver göras
- när det måste göras
- och av vem
för att Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp år 2045.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se