EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:21

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Utöver en anpassning till 2021 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

  • Katalogens koder för sjökabelförläggning i P2 katalogen har setts över med mål att reducera antalet arbeten som är mycket lika. Följden är att antalet koder i P2 katalogen halverats utan att minska P2 katalogens flexibilitet. Denna ändring påverkar även P1 katalogen i motsvarande omfattning.
  • Katalogens koder för mantelprovning har studerats om och samtidigt uppdateras med två olika metoder.
  • Kostnader för bygglov har setts över och utöver en generell kostnadsjustering har även kostnaderna för bland annat tekniska kontroller, strandskyddsdispenser, kartunderlag, utstakning, rivningslov, lägeskontroll och planavgift setts över och inkluderas numera i Lokalnätskatalogens bygglovskostnad.
  • Mängden kabel som dras genom kanalisation har uppdaterats för att återspegla mängden tryckning/borrning i P1 katalogen.
  • P1 katalogens koder G144.XX-G146.XX och P2 katalogens koder 144.XX har kompletterats med koder för kabel >240-630 mm². Detta påverkar även motsvarande koder för skarvar och avslut.
  • P2 katalogens koder 151.41–42 och 152.41–42 för Lsp-apparater har tagits bort. Detta då motsvarande koder finns under 157.56–62. En ny kod 140.78 Dra in enstaka kabel i befintlig nätstation har lagts till.
  • P2 katalogens koder för intrång i åkermark har setts över så de fullt ut speglar Energiföretagen Sveriges nya policy för markåtkomst.


Format: Katalog, 2021

Sidor: 104

EBR-nummer: KLG1:21

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:21
EBR Grunddata KLG 2:21
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:21
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:21

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.