EBR Riktlinjer för provtagning vid strömgenomgångsolyckor

Publicerad:

EBR Riktlinjer för provtagning vid strömgenomgångsolyckor

Årligen anmäls cirka 300 elolyckor till Elsäkerhetsverket, men mörkertalet är stort både för elyrkesmän och lekmän. Cirka en tredjedel av elolyckorna leder till minst en dags sjukskrivning. De senaste decennierna har antalet dödsolyckor minskat och 2017 inträffade två dödsfall. Vanligaste olyckan borde vara lågspänningsolyckor och dessa leder i de flesta fall till att drabbade personer kontaktar sjukvården. Så borde det vara, men så är det sannolikt inte alltid. Lindriga fall kan undgå registrering alternativt återfinnas på lokal nivå i öppenvården. Svårare fall av strömgenomgång, som föranlett inläggning på sjukhus, registreras däremot alltid i Socialstyrelsens slutenvårdsstatistik.

Målgrupper för anvisningen är yrkesverksamma personer anställda på elnätsföretag, entreprenörer som arbetar åt elnätsföretag, sjukvårdspersonal, samt arbetsgivare. Därtill så är materialet tillämpbart för privatpersoner/tredje man/kunder som exempelvis vid fel i en kundanläggning blivit utsatt för en elolycka.


Format: Häfte, 2019
Sidor: 15

EBR-nummer: HMS13:19

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.