EBR-anvisning för sprängning - IN 068:16

Publicerad:

EBR-anvisning för sprängning - IN 068. Arbetsmoment där sprängning kan vara en möjlig metod.

Publikationen tar fasta på hur elnätsverksamheten förändrats till att bli en upphandlande organisation och vilka krav och förutsättningar som gäller vid upphandling av sprängningsentreprenader.

Förutsättningar och regler för förekommande arbeten för sprängning i samband med luftlednings- och störningsavhjälpande arbeten behandlas.

Publikationen tar fasta på sprängningsarbeten med stötvågsledare av typ NONEL-systemet för tändning.

Format: Häfte, 2016
Sidor: 44

EBR-nummer: IN068:16

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.