Förnyelse av eldistributionsnät

Publicerad:

Förnyelse av eldistributionsnät skisseras en arbetsmodell för att underlätta bedömningen av vilket som är lämpligast, underhållsarbete eller förnyelse.

Enligt gällande föreskrifter ska elanläggningar besiktigas periodiskt. Vid besiktningen noteras de brister som finns i anläggningen. Beroende på bristernas art skall olika åtgärder vidtagas. Åtgärderna kan uppdelas på akut felavhjälpning, underhållsarbete eller förnyelse.

Format: PDF-fil på CD, 1990
Sidor: 84