Sambyggnad och samförläggning - Administrativa anvisningar 2019

Publicerad:

Sambyggnad och samförläggning - Administrativa anvisningar 2019.

Överenskommelse av år 2019 mellan Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB och Skanova AB om sambyggnad och samförläggning mellan starkströms- och svagströmsledningar*.

Förutom anvisningarna i denna handling ingår i överenskommelsen reglerna i följande tillhörande handlingar:

  • Senaste utgåvan av Tekniska krav, sambyggnad och samförläggning.
  • Senaste utgåvan av Beräkningsunderlag för avgifter och kostnadsfördelning.
  • Kostnadskatalog för sambyggnad och samförläggning (uppdateras årligen).

I överenskommelsen ingår också att om annan ägare av svagströmsledning eller starkströmsledning (annan än koncessionshavaren) önskar sambygga på parternas ledningsnät eller samförlägga ledningar i gemensam kabelgrav så ska samma bestämmelser gälla för dessa.

Överenskommelsen med tillhörande handlingar gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år.

* Med svagströmsledning avses här också optoledning.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 18