Finansiella regelverk

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige stödjer de politiska initiativen som vill öka transparensen i marknaden och minska den finansiella sektorns risker. Samtidigt anser vi att det vore olyckligt om det blev samma regler för elbranschen som för traditionella finansiella institut eftersom dessa branscher ligger långt ifrån varandra vad gäller finansiell risk.

Elhandelsverksamheten omgärdas av omfattande regelverk som ska säkerställa öppenhet, begränsa riskerna i marknaden och skapa lika villkor för alla aktörer. I finanskrisens spår upptäcktes brister som har lett till både översyn av existerande regelverk och helt nya regelverk.

Energiföretagen Sverige arbetar för god genomlysning av elhandelsverksamheten och för att villkoren samtidigt ska vara rimliga för marknadens aktörer.

Elhandelsverksamheten kan delas in i fysisk handel (spot) och finansiell handel (derivat). Elhandelsföretagen använder främst finansiell elhandel som ett verktyg för att hantera risker kopplade till den fysiska elmarknadens prisrörelser.

Om elhandelsföretagens möjlighet till finansiell handel försvåras leder det till att riskhanteringen försämras.

Energiföretagen Sverige stödjer de politiska initiativen som vill öka transparensen i marknaden och minska den finansiella sektorns risker. Samtidigt anser vi att det vore olyckligt om det blev samma regler för elbranschen som för traditionella finansiella institut eftersom dessa branscher ligger långt ifrån varandra vad gäller finansiell risk.

Energiföretagens nätverk kring finansiell handel (inloggning krävs).

Viktiga regelverk för elmarknadens aktörer

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)

Europaparlamentet och rådet antog i maj 2014 ett direktiv (MiFID II) och en förordning (MiFIR) om marknader för finansiella instrument. Rättsakterna ersätter 2004 års reglering (MiFID). MiFID II/MIFIR träder i kraft i medlemsländerna den 3 januari 2018. Den 3 juli 2017 ska nationell lagstiftning finnas på plats.

MiFID II och MiFIR innehåller en rad regler främst för värdepappersföretag och reglerade marknader. De nya rättsakterna innebär dels att en stor del av reglerna i 2004 års direktiv överförs mer eller mindre oförändrade till MiFID II, dels att det införs nya regler eller regler som är mer utförliga än motsvarande regler i 2004 års direktiv. Vissa av reglerna i 2004 års direktiv – till exempel reglerna om transparens – finns numera i MiFIR. I denna förordning finns även helt nya regler.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har tagit fram tekniska standarder som ska komplettera direktivet och förordningen (så kallad nivå 2-reglering).

Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT)

REMIT-förordningen förbjuder insiderhandel och marknadsmanipulation på de europeiska grossistenergimarknaderna, samt ålägger marknadsaktörer att omgående publicera insiderinformation. Regelverket trädde i kraft i slutet av år 2011. Energimarknadsinspektionen (Ei) är ansvarig för att förordningen efterlevs i Sverige.

Information hos Ei om REMIT

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR) har införts för att öka insynen och minska riskerna på derivatmarknaden. Regelverket trädde i kraft sommaren 2012. Rapporteringsskyldigheten trädde i kraft den 12 februari 2014. Svensk tillsynsansvarig myndighet är Finansinspektionen. På Europeisk nivå hanteras frågorna av ESMA.

Reglerna innebär att alla standardiserade OTC-derivatkontrakt ska handlas på börs eller elektronisk plattform och clearas via central motpart. Genom clearing av alla större positioner vill man minska kreditrisker, så att inte ett företags konkurs kan skapa en dominoeffekt av kreditförluster. Dessutom ska alla derivatkontrakten rapporteras till centrala transaktionsregister oavsett om företaget anses vara finansiellt eller ej.  Genom att rapportera in alla transaktioner till centrala register, som övervakas av ansvariga myndigheter, hoppas man få överblick och kontroll över de stora handelsvolymer som tidigare handlats OTC och därmed oftast endast varit kända av respektive affärs båda parter.

Information hos Finansinspektionens om EMIR

Ladda ned EMIR

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se