Jämställd rekrytering - vad är det?

Det finns flera skäl till varför vi arbetar för att öka jämställdheten i energibranschen. Våra medlemsföretag behöver bredda sin rekryteringsbas för att möta det kompetensbehov som finns. Kan man rekrytera mer jämställt? Följ råden, som är hämtade från jamstall.nu

  • Grunden är att formulera mål för att nå rekryteringsmål på kort och lång sikt. Här föreslås även positiv särbehandling. Vidare bör rekryteringsgruppen vara blandad kvinnor och män för att säkerställa att kompetens etc värderas ur flera perspektiv och utan könsbundna antaganden.
  • Rekryterarna ska vara utbildade i jämställdhetsregelverket och policydokument.
  • Kravprofil ska utarbetas med könsneutrala krav.
  • Valet av rekryteringskanaler är kritiskt. Gå bredare för att fånga fler kandidater. Internrekrytera, mentorskap, arbetsrotation, kompetensutveckla.
  • Ledarrekrytering kan ske genom kandidatbanker eller helst genom öppen annonsering, öppna processer som är strukturerade. Genom detta förfarande undviks att män väljer män, vilket är vanligt.
  • Annonseringen ska vara könsneutral i ord och bild. Intervjuer utgår ifrån frågor som är kopplade till meritkraven och samma frågor ska ställas till manliga och kvinnliga sökande.
  • Vid urval av kandidat, säkra kompetens mot den ursprungliga kravprofilen. Ta hänsyn till att män och kvinnor ofta har olika erfarenheter att presentera sina kvalifikationer.
  • Utvärdera efter varje rekrytering. Utvärdera årsvis och sätt nya mål baserat på utvärderingsresultatet.

Källa: Samverkanssatsningen Jämställ NU;
Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA.