Beredskapsfrågor

Publicerat av: Emma Johansson

Kraven på att hantera svåra händelser och kriser har ökat, till följd av återuppbyggnaden av civil- och totalförsvaret där offentliga verksamheter och privata företag möts i den nya beredskapshanteringen. Risk- och hotbild som beredskapen ska hantera är komplex och kan tolkas på olika sätt. Energiföretagen hjälper till att fånga upp medlemmarnas behov inom detta växande område. 

Det behövs kunskap och samsyn om hur beredskapsfrågor hanteras mellan olika aktörer såsom myndigheter, kommun och verksamheter, och hur aktörer uppfattar och hanterar sin roll. Energiföretagen och dess medlemmar fångar tillsammans upp och tydliggöra energibranschens uppdrag och behov av beredskapsfrågor ur ett energisystemperspektiv (samhällets beredskap inom el, värme och kyla). Dels för att effektivisera företagens administration kopplad till beredskapsfrågor, dels för att bli en tydlig part inom området.

Ökat fokus på försvarsfrågor i samhället

Försörjningsberedskapen ska så långt som möjligt kunna säkerställa flöden i varukedjor i fred, kris och under höjd beredskap och ytterst krig. (TF-prop)

Det finns ett ökat fokus på totalförsvar och beredskapsfrågor med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Försvarsmakten, MSB och övriga berörda myndigheter har återupptagit en sammanhängande planering för totalförsvaret i och med Totalförsvarsproposition 2021–2025 där nya mål för det militära respektive civila försvaret presenteras.

Läs mer här

Grundläggande totalförsvarsjuridikutbildning via webben

Försvarshögskolans utbildning i Totalförsvarsjuridik. Webbutbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om det svenska totalförsvaret och dess regelverk. Kursen beräknas ta ca 45 minuter. Du hittar kursen här

MSB utbildning Totalförsvar ett gemensamt ansvar. Webbutbildningarna Totalförsvar och Skydd mot informationspåverkan ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.