Samling för nätkapacitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Samling för nätkapacitet är Energiföretagens initiativ för att komma till rätta med nätkapacitetsproblemen i vissa delar av Sverige. Under 2019 hölls tre dialogmöten tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer och en lista på åtgärder överlämnades till regeringen 7 oktober. Energiföretagen arbetar vidare med frågan under 2020. 

Oktober 2020: Läs vår kommentar (6 oktober 2020) till Ei:s rapport på det regeringsuppdrag de fick med anledning av kapacitetsbristen i delar av Sverige. Läs Ei:s rapport som presenterades den 1 oktober. 

September 2020: Ta del av Länsstyrelsernas rapporter samt Energiföretagens kommentar.

Juni 2020: Läs debattartikeln "Ge Svk större ansvar för landets elnätskapacitet" undertecknad av Gunilla Glasare, avdelningschef tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Regioner, Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås (s) och Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige. (juni 2020)

Se vårt webbinarium som sändes 27 april om framdriften i arbetet med nätkapacitetsfrågan. Gästade gjorde Ei, Länsstyrelserna och infrastrukturdepartementet. 

Energiföretagen fortsatta arbete 2020

Den 24 oktober 2019 fick Energimarknadsinspektionen ett uppdrag att utreda kapacitetsbristen i elnäten. Energiföretagen har etablerat en referensgrupp bestående av medlemmar aktiva inom nät, produktion, marknad och flexibilitet som följer myndighetens arbete. I tät dialog med Energimarknadsinspektionen den tagit fram ett antal inspel som berör olika delar i uppdraget, såsom roller och ansvar, produktionsreserver och effektiva flexibilitetsmarknader. 

Ta del av Energiföretagens inspel till Energimarknadsinspektionen:

Ansvarsfrågan

Komplettering Ansvarsfrågan

Flexibilitetsmarknader

Nätkapacitetsreserver

Kostnadseffektiv uppfyllelse av driftsäkerhet (N-1)

Samling för nätkapacitet - arbetet 2019

Redan under 2016 började Uppsala få problem med "trånga elnät". Sedan följde Malmö, Stockholm och Västerås. Energiföretagen, tillsammans med medlemsföretagen, hade ett behov av att uppskatta omfattningen på problemet och vilka samhällsekonomiska effekter det skulle kunna få och lämnade ett uppdrag till konsultfirman Pöyry att utreda detta (2018). Rapporten från Pöyry landade i att de samhällsekonomiska förlusterna av uteblivna anslutningar skulle kunna uppgå till så mycket som 150 miljarder kronor per år fram till 2030. Det är alltså prislappen för samhället för utebliven tillväxt och omställning.

Våren 2019 bestämde sig Energiföretagen för att agera. Under namnet ”Samling för nätkapacitet” bjöds en bredd av samhällsaktörer in till ett antal workshops; allt från energiföretag, industrier och kommuner till myndigheter och politiker, med syfte att tillsammans vända och vrida på de utmaningar vi står inför och komma fram till antal åtgärdsförslag.

Vid det tredje dialogmötet den 7 oktober presenterades resultatet av arbetet inom Samling för nätkapacitet och en bruttolista med åtgärdsförslag överlämnades till regeringen med hopp om att de tar stafettpinnen vidare.

Den sjunde oktober presenterade Samling för nätkapacitet resultatet av sitt arbete och överlämnade en bruttolista med åtgärdsförslag till regeringen. Se seminariet i efterhand och läs åtgärdsförslagen. 

Se seminariet i vår Play-kanal.

Ta del av åtgärdsförslagen.

Här kan du ta del av underlag och presentationer från det första mötet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se