Röj hinder för en modern vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand

Med politiska ambitioner om en ökad andel förnybar el, en omfattande elektrifiering av transportsektorn och övrig industri blir det viktigare än någonsin att värna den svenska vattenkraften – en nyckel till ett fortsatt stabilt och leveranssäkert elsystem.

Vattenkraften har en nyckelroll i att säkerställa att Sverige fortsatt har ett hållbart och utsläppssnålt energisystem, med trygga elleveranser till ett rimligt pris. Vattenkraften är helt avgörande för att kunna balansera och reglera elsystemet, mellan årstider men också i stunden – något som är kritiskt när andelen el från vind och sol växer.  

Idag står vattenkraften för omkring 40 procent av den svenska elproduktionen och tillhandahåller många av de så viktiga systemtjänsterna. Dess bidrag till ett leveranssäkert energisystem kommer att öka i betydelse när andelen variabel elproduktion ökar, samtidigt som kärnkraftens andel minskar. 

Vårt mål är ett vattenkraftsystem som uppfyller samhällets framtida krav på leverans- och driftsäkerhet, flexibilitet, miljö och säkerhet.  

Åtgärder för en modern vattenkraft  

För att vattenkraftens unika förmågor att tillföra energisystemet förnybar el, stabilitet, flexibilitet och planerbarhet - krävs att dammanläggningar, kraftstationer, elnät och tillstånd kan moderniseras och anpassas vid behov och allt eftersom förutsättningarna runtomkring förändras. Detta ska göras med bibehållen hög dammsäkerhet och större hänsyn till lokala ekosystemen än tidigare. Vi ser dock att ett antal åtgärder behöver vidtas kommande år, av regering och riksdag liksom av berörda myndigheter. 

Vattenförvaltningen 

Förändra vattenförvaltningen i linje med Vattenförvaltningsutredningens förslag: 

 • Genomför de organisationsförändringar som utredningen föreslår, till exempel att stora delar av det arbete som idag utförs av vattenmyndigheterna flyttas över till Havs- och vattenmyndigheten. Inrätta en statlig nämnd för normsättning. 
 • Se till att den övergripande politiska avvägningen mellan olika samhällsnyttor får genomslag vid fastställandet av miljökvalitetsnormer genom att följa utredningens förslag om en nationell handlingsplan och åtgärdsprogram. 
 • Stärk dialogen mellan regeringen och dess myndigheter avseende bland annat målsättningar. 

Nationella planen 

 • Säkerställ att berörda myndigheterna genomför den nationella planen i enlighet med regeringens beslut. Ge berörda myndigheter tydliga instruktioner och uppdrag att verkställa sina respektive delar av den nationella planen. Tillskjut de resurser som krävs för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett tillfredställande sätt. 
 • Besluta om regelbundna kontrollstationer för att säkerställa att genomförandet av nationella planen sker i linje med politiska beslut. 
 • Berörda myndigheterHavs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Svenska kraftnät, länsstyrelserna, med flera, ska verka för ett ändamålsenligt och effektivt genomförande av den nationella planen genom att: 
  • Sträva efter att kontinuerligt förenkla regelverk och processer. 
  • Minska arbetsbördan genom att tidigt identifiera åtgärder som på olika grunder kan uteslutas. 
  • Följa arbetet ute i samverkansgrupperna noga och prioritera vägledningsarbetet efter behov. 
  • Utveckla metoder för att förutse och värdera tillförd miljönytta och förlorad reglerförmåga och beredskapsförmåga hos vattenkraften. 
  • Kanalisera det engagemang och kompetens som finns inom energibranschen, akademin och bland konsulter i vägledningsarbetet och i samverkansprocesserna. 

Tydligare instruktioner i EU-samtal  

Regeringen bör säkerställatt ett svenskt energisystemperspektiv finns med i instruktionerna till statsanställda som företräder Sverige i EU. 

 • Den nordiska vattenkraften har ett mycket högt värde för hela norra Europa som kan nyttja dess unika förmågor och bidrag till energisystemet.  
 • Trots att Sverige är EU:s största vattenkraftsnation så saknas fundamentala insikter om vattenkraftens unika egenskaper och förutsättningar bland dem som företräder Sverige i EU. 
 • De som företräder Sverige i EU, även i arbetsgrupper, måste agera utifrån tydliga och brett förankrade positioner där energisystemfrågorna beaktats. 
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se