Boverket får flera uppdrag om energihushållning i byggnader

Publicerat av: Erik Thornström ·

Boverket har i sitt regleringsbrev för 2017 fått tre utredningsuppdrag av regeringen som berör byggnaders energihushållning. Uppdragen handlar om genomförandet av de så kallade nära-nollenergibyggnadskraven i Boverkets byggregler, tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskraven samt om hållbart byggande för minskad klimatpåverkan. Här sammanfattas utredningsuppdragen.

Föreskrifter om byggnaders energihushållning

Boverket ska, för att genomföra EU-direktivet om byggnaders energiprestanda i föreskrifter och allmänna råd utifrån plan- och byggförordningen, utforma energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader som ska tillämpas från den 1 januari 2021. Kraven ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer vid ikraftträdandet. Boverket ska redovisa de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för de kostnadsoptimala nivåerna. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att nivåerna i efterhand ska kunna utvärderas med avseende på kostnadsoptimalitet och direktivets syfte med nära-nollenergibyggnader. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 april 2017.

Utredning av tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

Boverket ska utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I uppdraget ingår även att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energihushållningskravet inte uppnås. Boverket ska utreda om tillsynen av energikraven i byggprocessen kan, och i så fall bör, samordnas med tillsynen av energideklarationerna. I de fall Boverket föreslår ändringar i lagar eller förordningar ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 september 2017.

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Boverket ska utreda förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet i samband med årsredovisningen för 2017, dvs. i februari 2018.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se