Dom från förvaltningsrätten om nättariff för mindre produktionsanläggningar

Förvaltningsrätten går på Energimarknadsinspektionens linje och slår i en dom fast att ett vindkraftverk med en ursprunglig grundkonstruktion gjord för att kunna leverera mer än 1 500 kW inte är berättigat till reducerad nätavgift. Detta trots att verkets effekt genom tekniska åtgärder reducerats till högst 1 500 kW.

Bakgrunden i målet var att elproducenten valt att montera bort två kraftskåp så att det aktuella vindkraftverket, som hade en grundkonstruktion gjord för att kunna leverera 2 000 kW, numera endast kan leverera en effekt på högst 1 500 kW. Elproducenten ville därför endast betala en reducerad nätavgift motsvarande den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering enligt 4 kap 10 § ellagen.

I avgörandet påpekar förvaltningsrätten att det måste åligga en elproducent att redan i samband med uppförandet av en produktionsanläggning ta ställning till hur stor effekt anläggningen kan förväntas producera och att det inte är rimligt att producenten i efterhand ska kunna påverka sin nätavgift genom att vidta åtgärder på anläggningen för att begränsa dess kapacitet.

Mot bakgrund av verkets grundkonstruktion och att verket tidigare levererat en effekt som överstiger 1 500 kW bedömde förvaltningsrätten, precis som Energimarknadsinspektionen, Ei, tidigare gjort, att bestämmelsen i 4 kap 10 § ellagen inte är tillämplig. Detta oavsett de aktiva åtgärder som elproducenten vidtagit för att begränsa vindkraftverkets kapacitet. Producentens överklagande av Ei:s beslut avslogs därmed.  

Läs domen i fulltext här

Helena Laurell, jurist på Energiföretagen Sverige säger:

- Domen har överklagats. För att kammarrätten ska ta upp målet till prövning krävs dock prövningstillstånd. Vi får nu avvakta och se om kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Vi återkommer när det finns mer information tillgänglig.