Rundabordssamtal om plast i avfall

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 15 mars bjöd Energiföretagen in till ett rundabordssamtal om plast i avfall. 25 deltagare från medlemsföretag slöt upp och tillsammans med personal från kansliet och Jakob Sahlén som representant för Avfall Sverige diskuterades hur branschen ska hantera frågan om plast i avfall.

Ansvarig för frågan på Energiföretagen är Raziyeh Khodayari och hon inledde med en presentation för att ge underlag till dagens diskussioner. Hon talade bland annat om EU:s paket om avfall och cirkulär ekonomi.

I EU:s avfallsdirektiv står det att: Waste management in the union should be transformed into sustainable material management. I det ingår bland annat:

  •  återvinningsmål för hushållsavfall på 55 procent till 2025, 60 procent till 2030 och 65 procent till 2035
  • 2035: högst 10 procent deponering
  • Obligatorisk separat insamling av bioavfall 2023 och textilier 2025

I Sverige återvanns 30 procent av plasten 2016. Målet är 55 procent till 2030.

Några tankeväckande siffror om plastens klimat- och miljöpåverkan:

  • 4 procent av de globala utsläppen härrör från produktion och förbränning av plast.
  • 50 procent av plasten i haven kommer från engångsartiklar, 20 procent från fiskeredskap.

Raziyeh Khodayari berättade att det pågår flera initiativ som berör plastfrågan; bland annat regeringens utredning om att minska den negativa miljöpåverkan från plast. Utredningen har ett miljöfokus och vill öka kunskapen om miljöproblem till följd av valet av råvara vid tillverkning och användning av plast och dess konsekvenser i avfallshantering och materialåtervinning. Dessutom ska den föreslå kostnadseffektiva åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna. Ett annat initiativ handlar om projektet Fossilfritt Sverige, som fokuserar på att ta fram färdplaner för att göra olika sektorer fossilfria. En av dem som diskuteras nu är en färdplan för uppvärmning. Eftersom ca 50 procent av klimatutsläppet från fjärrvärme kommer från energiåtervinning av plast kommer färdplanen att göra avtryck på fjärrvärmens framtid.

Kan en övergång till biobaserad plast vara lösningen? Är det hållbart? Det är inte självklart med tanke på att alltmer ska göras av biomaterial: drivmedel, textil, kemikalier, energi, byggnader osv.

99,9 % av de gifter som kan finnas i avfall som eldas fångas upp i reningssystemen i värmeverket i stället för att läcka ut i naturen

Ett antal medlemmar redogjorde för hur de arbetar med frågan om plast i avfallet och efter det följde grupparbeten och diskussioner.

Alla är överens om att avfallsvolymerna måste minska. För att göra det vill vi samarbeta med aktörer i alla led.

För att komma vidare med plastfrågan kom man fram till att några punkter är viktiga att ta fasta på:

  • Hur får man kunder/ konsumenter att använda mindre plast?
  • Hur kan man ställa krav på design och produktion? Till exempel att kräva producentansvar för att minska kemikalier och gifter i produkter och se till att producenterna även kan ta hand om avfallet där det uppstår.
  • Det måste bli billigare och enklare att använda återvunnen plast i nyproduktionen. Då kommer producenterna att se till att plasten inte innehåller gifter och kemikalier.
  • Hur kommer man åt annan plast än förpackningar? De är bortglömda i debatten.
  • Energiföretagen bör ta fram en strategi för det fortsatta arbetet. För detta ska en arbetsgrupp sättas samman.

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se