Nya regeringsuppdrag för att säkra elförsörjningen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Som en följd av den stundtals heta diskussionen om kapacitetsbrist i elnätet har regeringen vidtagit ett antal åtgärder. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnäten. Uppdraget ska redovisas 1 oktober 2020, men redan 30 april ska en delredovisning ske. Dessutom har fyra länsstyrelser fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i respektive region. Det uppdraget ska redovisas senast 7 augusti 2020.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnäten ur flera perspektiv. Bland annat ska Ei titta på ansvar och roller kopplade till problem med nätkapacitetsbrist, undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera möjliga lösningar kopplade till de problem som identifieras.

Senast den 1 oktober 2020 ska Ei redovisa uppdraget till regeringen och en delredovisning ska ske den 30 april. I uppdraget ingår att:

  • Utreda berörda aktörers ansvar och roller kopplat till problem med kapacitetsbrist i elnäten samt om det finns behov tydliggöra nätkoncessionsinnehavares ansvar gentemot befintliga kunder och eventuellt om det finns behov vidta andra åtgärder. Energimarknadsinspektionen ska om det finns behov också föreslå samhällsekonomiskt motiverade förändringar i regelverk eller andra åtgärder. Vidare ska Energimarknadsinspektionen analysera förutsättningarna för elnätsföretag att kontraktera kapacitet för en längre tid än en tillsynsperiod.
  • Kartlägga i vilken omfattning planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbrister i elnäten.
  • Kartlägga i vilken omfattning produktionsreserver, åtgärder på förbrukarsidan eller andra åtgärder får användas för att mildra effekterna av nätkapacitetsbrist, samt undersöka hur ett system av så kallade flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå kan utformas på ett effektivt sätt.
  • Bedöma i vilken mån åtgärder kan och får vidtas i kapacitetstilldelningen på utlandsförbindelser och vilken påverkan de skulle kunna ha på lokal nätkapacitet.
  • Analysera hur förfrågningar om nyanslutningar av förbrukning ska hanteras vid nätkapacitetsproblem och om det kan finnas skäl att införa någon form av prioritetsordning för olika typer av anläggningar och funktioner.
  • Analysera om planering och drift av stamnätet genom det s.k. n-1-kriteriet kan uppnås på ett mer effektivt sätt för ett bättre utnyttjande av elnätet, utan att leveranssäkerheten påverkas negativt.
  • Analysera om det är samhällsekonomiskt effektivt att använda åtgärderna enligt ovan, hur de påverkar svensk konkurrenskraft och hur det i så fall påverkar elmarknadens funktionssätt samt om åtgärderna är förenliga med EU-rätten.
  • Bedöma hur föreslagna åtgärder bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

Ei kommer att börja arbeta med uppdraget på en gång. Inom kort sätts en projektsida upp på ei.se för att det ska vara enkelt för intressenter att följa arbetet. Se vidare på Ei:s hemsida.

Fyra länsstyrelser ska analysera elförsörjningen

Den 24 oktober meddelade regeringen dessutom att länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län har i uppdrag att, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i respektive region. Syftet är att finna möjligheter till bättre samordning mellan regionala och lokala aktörer som kan bidra till en mer effektiv nätförsörjning.

"Elnätsbolagen, Svenska kraftnät, kommunerna och regionerna måste samverka för att hantera effektbehovet. Nu ger vi länsstyrelserna i uppdrag att leda arbetet", säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i regeringens pressmeddelande.

Läs hela nyheten på regeringens hemsida.