Beslut fattat om 15-minuters avräkning från 22 maj 2023

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beviljat Svenska kraftnät undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser till och med den 21 maj 2023. Inför implementeringen har Svenska kraftnät tillsatt en referensgrupp för att närmare konkretisera vilka förändringar som detta för med sig, inte minst mot bakgrund av de nya funktionskrav för mätsystem och mätutrustning som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beviljat Svenska kraftnät undantag från införande av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser till och med den 21 maj 2023. Inför implementeringen har Svenska kraftnät tillsatt en referensgrupp för att närmare konkretisera vilka förändringar som detta för med sig, inte minst mot bakgrund av de nya funktionskrav för mätsystem och mätutrustning som ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. 

I nuläget har inga beslut fattats, men av diskussionerna med Svk att döma så ska alla mätare i typkategorierna 3-5 samt gränspunkter hantera en upplösning på 15 minuter från 22 maj 2023. Vidare är utgångspunkten att detsamma ska gälla för alla produktionsmätare. Dessa mätare behöver således bytas ut, alternativt omprogrammeras.

Däremot är det ännu oklart vad som ska gälla vid införandet för mätare i typkategori 1 respektive 2, inklusive produktion i dessa punkter.

När frågan om 15-minutersavräkning diskuterades under år 2019 fanns en överenskommelse om att elnätsföretagen inte skulle behöva göra några extra investeringar med anledning av att 15-minutersavräkning och elmarknadshubben inte var synkroniserade i tid, utan rapporteringen skulle fortsätta som tidigare och Svk skulle fungera som adapter gentemot eSETT i avvaktan på beslut om elmarknadshubben. Då elmarknadshubben är skjuten på framtiden kommer det också att behöva fattas beslut om hur rapporteringen av mätvärden ska ske.

Exempel på andra utestående frågor är hur en eventuell omräkning av timvärden till 15-minuter ska ske och när det kommer att finnas 15-minutersprodukter på dagen-före respektive intradag-marknaden. Det senare är av stor betydelse då det reviderade elmarknadsdirektivet ställer krav på att elleverantörer med fler än 200 000 kunder ska kunna erbjuda dynamiska priser, det vill säga priser som återspeglar prisförändringarna på spotmarknaden och med intervall som minst motsvarar frekvensen för avräkning på marknaden.

Övergången till 15-minutersavräkning styrs av EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el, vanligen kallad Balanskoden. Läs vidare om denna förordning och övriga förordningar på Ei:s hemsida. 

För en harmoniserad implementering av Balanskoden har de nordiska TSOerna startat ett gemensamt kallat Nordic Balancing Model (NBM) där man kan finna mer information om de olika delprojekten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se