Diskussioner om EU DSO-enheten och Fit for 55 på årets EU-dagar

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I veckan var det dags för Energiföretagens årliga EU-dagar som bjöd på diskussioner om IPCC:s klimatrapporten, EU DSO-enheten, Fit for 55-paketet, Europas pågående utbyggnad av fjärrvärmen och våra arbetsformer. Här får du en inblick i mötet och de viktigaste EU-frågorna just nu.

Energiföretagen Sveriges årliga EU-dagar arrangerades i år digitalt uppdelat på två halvdagar mellan den 28 och 29 september. Dagarna bjöd på många informativa presentationer och spännande diskussioner. Arbetet med Energiföretagens samarbetsorganisationer, EU DSO-enheten samt Fit for 55 paketet, stod högt på agendan. Energiföretagens Brysselchef Daniel Wennick, som inom kort ska sluta hos oss, berättade om sin tid och sina lärdomar från åren på Energiföretagen. Europaparlamentarikern och Centerpartisten Emma Wiesner berättade om policyprocesser på EU-nivå under dag två.

Dag 1

Åsa Pettersson, VD för Energiföretagen Sverige, inledde den första dagen med att belysa IPCC:s klimatrapport som tydligt visar på brådskan att agera. Hon menar att det nu gäller att anpassa all lagstiftning till det nya 55%-målet. Därefter presenterades Energiföretagens samarbetsorganisationer.

I Eurelectric prioriterar Energiföretagen att göra organisationen mer transparent och att fokusera på de policys som relaterar till klimat, taxonomi och vattenkraft. I Euroheat & Power, som är en branschförening för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, är Fit for 55-paketet och taxonomin viktiga frågor inför hösten. Eftersom fjärrvärmen är på väg att byggas ut i Europa blir organisationens medlemmar allt fler. I Geode, som är en organisation som fokuserar på lokala elnäts- och gasföretag, är påverkan från enskilda medlemmar stor. Viktiga frågor är bland annat dess roll i och med tillträdet av den nya EU DSO-enheten, nätkoder och Fit for 55-paketet.

EU DSO-enheten är en ny elnätsorganisation som ska företräda alla elnätsbolag i Europa i syfte att öka samordningen mellan dem och bättre klara av energiomställningen till förnybart. Det betyder att de redan befintliga elnätsorganisationerna, som Eurelectric och Geode, kommer att påverkas och landskapet för elnätsfrågor förändras. Hur detta kommer att ske och vilken roll Energiföretagen kommer att ta diskuterades.

Dagen avslutades med att Energiföretagens Brysselchef Daniel Wennick berättade som hur energi- och klimatfrågor blivit allt viktigare inom EU och om viktiga framgångsfaktorer i lobbyarbetet som att arbeta proaktivt, vara på plats och identifiera svenska positioner. Även deltagarnas tankar om Energiföretagens arbete fick ta plats och kommer att användas för att förbättra arbetet i fortsättningen.

Dag 2

Den andra dagen bestod av presentationer om Fit for 55-paketet och en diskussion på samma tema. Energirådet Rasa Engstedt berättade om det höjda målet till 40 % förnybar energi, höjda delmål i RED samt höjda mål i EED. Regeringen välkomnar de nya målen men är kritisk till detaljreglering för hur de ska uppfyllas.

Efter denna presentation följde Energiföretagens experters analys av förslagen i Fit for 55-paketet. Energiföretagen är övergripande positiva till förslagen men kritik riktades åt exempelvis förslaget att införa en övre gräns på 95 % förnybara bränslen för att få fri tilldelning av utsläppsrätter och revideringen av hållbarhetskriterier i REDIII. Från ett bioenergiperspektiv på REDIII är det viktigt att miljökriterier bara implementeras där det finns risker, såsom biomassa som importeras från regioner där det saknas adekvat miljölagstiftning, och att mindre anläggningar inte omfattas av förslaget. Detta leder bara till ökade administrativa kostnader och liten miljönytta. Angående energiskattedirektivet välkomnar Energiföretagen att energiskatt baseras på energiinnehåll och inte volym samt en låg energiskatt. Däremot bör några delar av förslaget åtgärdas. För EED:s del motsätter vi oss de bindande energieffektiviseringsmålen.

Dagen avslutades med att Europaparlamentarikern och Centerpartisten Emma Wiesner presenterade EU:s klimatarbete och tryckte på att det är nu det finns störst chans att påverka i förhandlingsprocessen av Fit for 55.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se